رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه سیزدهم بهمن 1398 

تشخیص گونه ای ماهی کفال طلایی از ماهی کفال پوزه باریک در عملیات میدانی زیست سنجی

تشخیص گونه ای ماهی کفال طلایی از ماهی کفال پوزه باریک در عملیات میدانی زیست سنجی
نویسنده: اکبر پورغلامی         بازدید: 778 مرتبه
تشخیص گونه ای ماهی کفال طلایی از ماهی کفال پوزه باریک در عملیات میدانی زیست سنجی 
اکبر پورغلامی 
 
بیش از 60 درصد از جمعیت جهان در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند و بخش اعظمی از نیاز پروتئین و غذای جمعیت جهان از طریق صید آبزیان صورت می‌پذیرد. یکی از گونه هایی که در سواحل سه استان گیلان، مازندران و گلستان صید می گردد، کفال ماهیان هستند که میانگین صید سالانه آنها طی پنج دهه اخیر از 145-37 هزارتن در نوسان بوده است. کفال ماهیان دارای دو گونه کفال طلایی و کفال پوزه باریک بوده و به لحاظ میزان ذخیره و ارزش اقتصادی پس از ماهی سفید در جایگاه دوم قرار دارند. در دهه اخیر سهم کفال پوزه باریک از جمع صید کفال ماهیان به حداقل ممکن ( حدود 2 درصد ) کاهش یافته که بر اساس نتایج پروژ های ارزیابی ذخایر و زیست سنجی کامل نمونه ها ، احتمال تشخیص اشتباه در تعیین گونه این ماهیان موجب قضاوت های مختلف در خصوص چگونگی کاهش سهم نسبی این دو گونه شده است. در این دستور العمل سعی بر آن است تا با استفاده از کلید های شناسایی ظاهری نسبت به اصلاح نتایج آماری و تفسیر وضعیت صید کفال ماهیان اقدام مقتضی صورت پذیرد.