رسانه های ترویجی
شما پس از مطالعه این دستنامه با نکات اساسی و پایه بهداشتی درباره ماهی تیلاپیا، از بدو ورود و معرفی این ماهی تا مرحله پرورش در کارگاه ها و راهکارهای عملی ساده و ضروری به منظور پیشگیری، کنترل و درمان بیماری های عفونی این ماهی آشنا می شوید.