رسانه های ترویجی
به منظور رفع مشکل کم آبی شهرستان مشهد و آبیاری اراضی و باغات روستای اندرخ ، سدی بر روی رودخانه کارده در پائین دست روستا به همین نام احداث گردید که آب های ارتفاعات کوه تنکه ، صندوق شکن و خواجه را جمع آوری می نماید. سد کارده با موقعیت جغرافیایی 73 درجه ، 82 دقیقه و 53 ثانیه طول شمالی و 40 درجه ، 56 دقیقه و 39 ثانیه عرض غربی در کیلومتر 20 جاده مشهد به کلات بر روی رودخانه کارده قرار دارد. گستره آبی سد کارده ضمن تامین آب شرب و کشاورزی ، واجد ارزش های دیگری من جمله ارزش شیلاتی بوده که از دیدگاه اکولوژیکی باید مورد توجه قرار گیرد. شناسایی زئوپلانکتون ها و آنالیز آنها نقش بسیار مهمی در قضاوت کیفیت آب ، تصفیه فاضلاب ها و آلودگی های صنعتی و همچنین کنترل و مدیریت آب هایی که جهت شرب ، آبزی پروری و شنا مورد استفاده قرار می گیرند را دارند. در بررسی زئوپلانکتونی سد کارده چهار راسته زئوپلانکتونی در 24 جنس شناسایی شدند که شش جنس به راسته مژکداران (Cilliophora) ، دوازده جنس مربوط به راسته گردانتنان (Rotatoria) ، سه جنس به راستهآنتن منشعبان (Cladocera) و در نهایت سه جنس مربوط به راسته پاروپایان (Copepoda) بودند. بیشترین تراکم سلولی در ماه های مرداد و شهریور مربوط به راسته روتاتوریا (گردانتنان) به ترتیب با مقدار عددی 31 ± 519و 18 ± 269 عدد در لیتر برآورد گردید. راسته آنتن منشعبان با تراکم 11± 75 عدد در لیتر در مرداد ماه بیشترین تراکم را نشان دادند. بیشترین درصد زئوپلانکتون ها به ترتیب مربوط به راسته روتاتوریا با 63/82 درصد ، راسته آنتن منشعبان با 18/51درصد ، راسته پاروپایان با فراوانی 14/81و در نهایت راسته مژکداران با 47/3 درصد فراوانی بودند. غالب بودن راسته روتاتوریا نمایانگر کیفیت خوب بیولوژیک آب بوده و نمی تواند از لحاظ زئوپلانکتونی مشکلی در رابطه با آلودگی آب بوجود آورد.