رسانه های ترویجی
سد گلابردر فاصله 55کیلومتری جنوب غربی شهر زنجان در شهرستان ایجرودو3کیلومتری روستای گلابربا وسعت9/8کیلومترمربع وبا ظرفیت آبی116میلیون متر مکعب بر روی رودخانه سجاس و مختصات جغرافیایی بطول شرقی48درجه18دقیقه وعرض شمالی36درجه و20دقیقه احداث شده است.فیتوپلانکتون در ساختاروفعالیت اکوسیستم آبی نقش مهمی ایفا میکندزیرابا دارا بودن قدرت فتوسنتزقادربه تثبیت دی اکسیدکربن بوده همچنین بعنوان منبع غذایی نخستین برای انواع زئوپلانکتونهاولاروآبزیان جایگاه خاصی در صنعت آبزیپروری یافته اند. بنابراین شناخت آنهادر هرمنبع آبی از اهمیت ویژه ای برخورداراست.چنانچه آگاهی ازترکیب و فراوانی فیتو پلانکتون ها منجربه ایجاد تصویری روشن پیرامون سنجش یا اظهارنظردررابطه باشرایط غذایی دریاچه وارزیابی احتمالی یا استفاده بهینه از منبع آبزیپروری میگردد.در این بررسی تعداد 42جنس از6شاخه فیتو پلانکتونی شامل شاخه کلرو فیتا یا جلبک سبز 18 جنس، شاخه دیاتوم ها یا باسیلاریو فیتا 10 جنس، شاخه سیانو فیتا 5 جنس، شاخه اوگلنوفیتا 4 جنس، شاخه پیروفیتا 4 جنس و شاخه کریزوفیتا 1 جنس شناسایی گردید.غالبیت فیتوپلانکتونی در این دریاچه با شاخه باسیلاریوفیتابوده که 66 درصدجمعیت سالانه را دارابودندونمونه های غالب آن جنس هایCyclotella،Synedra وNitzschia میباشند.جنس Cyclotellaدر تمام فصول سال مشاهده شد که جنس مزبوردر تمام منابع آبی اعم از دریاچه های شورو شیرین مشاهده میگرددو طیف وسیعی از سطوح تروفی به فراوانی حضوردارد.این جنس قرصی شکل و نمونه ای حاشیه نشین و لیتورالودمای مناسب برای آن 9 تا11 درجه سانتیگراداست اما در دمای بالانیزبخوبی رشد کرده و طیف وسیعی از دریاچه های الیگوتروف و یوتروف را اشغال مینماید که میتواند بیانگر کیفیت خوب زیستی آب دریاچه گلابرجهت پرورش آبزیان باشد.همچنین شاخه کلروفیتابا فراوانی 18درصد با جنس هایScenedesmus، TetraedronوCarteria دررتبه دوم وشاخه سیانوفیتابا جنسOscillatoriaوفراوانی10درصددر رتبه بعدی قرار داشتند.سایرشاخه های فیتو پلانکتونی از فراوانی چندان بالایی برخوردارنبودند.پایین بودن فراوانی4درصدی شاخه اوگلنوفیتا نشاندهنده پایین بودن غلظت مواد آلی است و میتواندبیانگراین مسئله باشدکه در دریاچه گلابرعوامل لازم برای رشدو تکثیراین شاخه وجود نداشته یا بسیارناچیزبوده است.