رسانه های ترویجی
در صنعت آبزی پروری،استخرهای پرورش ماهی به لحاظ فراهم نمودن غذاهای طبیعی در قسمت بستر و ستون آب از اهمیت زیادی برخوردار میباشند.فیتوپلانکتونها بزرگترین تولیدکنندگان اولیه آبها و اولین حلقه زنجیره غذایی بوده که انرژی موجود در اکوسیستم را به ارگانیسمهای سطوح غذایی بالاتر انتقال میدهند.دراستخرهاي پرورشی کپورماهیان،معمولاً از طریق کوددهی اقدام به بارورسازي گونه هاي فیتوپلانکتونی میگردد.بنابراین آگاهی از ترکیب گونه اي و تراکم جوامع فیتوپلانکتونی استخرها اجتناب ناپذیر است. درخصوص آبزي پروري،حفظ کیفیت مناسب آب اهمیت ویژه ای دارد،بطوریکه ازاین طریق میتوان به محیط پرورش مناسب،غذاي کافی برای رسیدن به پتانسیل اپتیمم محصول ماهی،ارزیابی وضعیت یوتروفی وافزایش جمعیت پلانکتونی دست پیدا کرد.این امربه این علت است که استخرهای پرورشی ماهی تحت تأثیرتغییرات زمانی بوده که ممکن است موجب نوساناتی درفراوانی وترکیب جمعیت پلانکتونی گردد.ایجادیک ترکیب فیتوپلانکتونی مناسب از نظرترکیب گونه ای و تراکم سلولی میتواندتاحدزیادی افزایش تولید نهایی استخرهای پرورش ماهی راتضمین کند.در مجموع طی بررسی انجام شده دراستخرهای پرورشی ماهیان گرمآبی بطوررایج 70 جنس از 7 شاخه فیتو پلانکتونی شناسایی گردید،که شامل 28 جنس ازشاخه جلبک های سبز،20 جنس ازشاخه باسیلاریو فیتا، 11 جنس از شاخه جلبک های سبز - آبی،5 جنس از شاخه اوگلنو فیتا،3جنس از شاخه پیروفیتا، 2 جنس از شاخه کریزو فیتا و 1 جنس از شاخه زانتوفیتا میباشد.بيشترين تنوع وفراواني جمعيتي مشاهده شده اغلب مربوط به شاخه دیاتوم هایا باسیلاریوفیتامی باشد.اعضاي اين شاخه دسته بسيارمتنوعي ازجلبك های آب شيرين وهم آب شوررا تشكيل داده است که نقش اصلي در تغذيه بسياري اززئوپلانكتونها وهمچنين آبزيان دارند ونمایانگرکیفیت خوب بیولوژیک آب جهت پرورش آبزیان دراستخرهای پرورشی میباشد. شاخه کلروفیتایا جلبکهای سبز اکثرا ساکن آب شیرین هستندکه به خوبی توسط ماهیان تغذیه میشوندودراستخرهای پرورش ماهی بيشتردرفصول تابستان و پاييز مشاهده میگردد.شاخه سيانوفيتایا جلبک های سبز- آبی اغلب آبهاي گرم،به خصوص فصل تابستان راترجیح میدهند ودر آبهاي غنی ازموادغذایی به وفور یافت میشوند.ماندگاري طولانی اين جلبكها دراستخرهای پرورش ماهی باعث كاهش كيفيت آب،کاهش رشدوافزایش مرگ وميرماهيان میگردد.شاخه اوگلنوفیتا در فصل تابستان به علت افزايش دماي آب وكاهش سطح آب غلظت موادآلي در آب به شدت افزايش یافته وشرايط براي رشدوتكثيرگونه هاي اوگلنوفيتافراهم میگردد.سایرشاخه های فیتوپلانکتونی موردبررسی ازفراوانی چندان بالایی برخوردارنبودند.