رسانه های ترویجی
افزایش جمعیت و تقاضاي روزافزون جهانی غذا حسب گزارشات سازمان خوار و بار جهانی ( فائو) رویکرد آبزی پروری متراکم را بدنبال خواهد داشتاز طرفی آبزی پروری پایدار نیازمند مدیریت اقتصادی دوستدار طبیعت است. بدین خاطر استفاده از فراورده های گیاهی بعنوان مکمل تغذیه­ای جهت افزایش کیفیت آبزیان و بالا بردن رشد و ایمنی و مقاومتشان در شرایط پرورشی در دو دهه اخیر مورد توجه محققین بوده است . زیرا مصرف مواد شیمیائی و آنتی بیوتیکها را محدود کرده، آلودگی زیستی بهمراه نداشته و با توجه به منطقه جغرافیائی از تنوع کافی برخوردار است. یکی از روشهای مورد بررسی در این زمینه ، استفاده از عصاره های گیاهی میباشد. باتوجه به امکانات محدود بهره برداری از مراکز غیر صنعتی راهکارهای رایج جهت تحقیقات آزمایشگاهی در این زمینه در دستورالعمل فوق ارائه شده.