رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه بیست و ششم بهمن 1399 

روند عصاره گیری از برگ گیاه سنبل آبی

روند عصاره گیری از برگ گیاه سنبل آبی
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 484 مرتبه
فایتوبیوتیکها،مشتقات گیاهی هستندكه ازبرگ، ریشه، غده یامیوه گیاهان بدست میآیند وبصورت جامد،خشک ویا به عنوان اسانس (روغن های اسانسی) جهت بهبود تغذیه مورد استفاده درپرورش دام وطیورقرارمیگیرند. این مشتقات گیاهی درآبزی پروری كاربردگسترده ای دارند،مانند؛تحریک مصرف خوراک،افزایش رشد،افزایش ترشحات داخلی لوله گوارش،افزایش ایمنی،فعالیت ضدكوكسیدیوزی و انگلی. موادموثره موجودازگروههای موادفعال زیستی شیمیائی همچون؛آلکالوئیدها، فنل ها، فلاونوئیدها، ترپنهاو پلیساكاریدها هستند. بررسی هاحاکی ازآن است که این گیاه به سبب داشتن موادموثره ومتابولیت ثانویهاش درشرایط آزمایشگاهی درکنترل عوامل میکروبیوسلولهای سرطانی به عنوان یک گیاه داروئی موثربوده است. از این رو سیستم عصاره گیری ازبرگ این گیاه مورد توجه قرار گرفت.