رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه بیست و هشتم بهمن 1399 

محرکهای تغذیه ای آبزیان

محرکهای تغذیه ای آبزیان
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 261 مرتبه
استفاده از محرکهای غذائی بهبود مطبوعیت غذائی، کاهش آلودگی آب، افزایش رشد وایمنی ماهیان پرورشی را بدنبال خواهد داشت. استفاده از محرکهای طبیعی جهت افزایش مطبوعیت غذای دستی در شرایط پرورشی از آنجایی که منجر به تحریک خاطره تغذیه­ای طبیعی آبزی میشود و به فیزیولوژی جانورنزدیک استزمینه رفا­ه پرورشی آبزی را فراهم کرده . از اینرو ماهیان در این سیستم تغذیه­ای از کیفیت بالاتر طعم و مزه برخوردار بوده و خود نیز غذای سالمتری جهتمصرف هستند. محرکها را میتوان به دو گروه محرکهای مصنوعی همچون، بتائین ، متیونین، لیزین، آلانین و انواع اسیدهای آمینه های صنعتی دیگر و محرکهای طبیعیهمچون، عصاره دافنی، لارو شیرونومیده، عصاره کرم خاکی،آرتمیاوگاماروساشاره کرد. بررسی­های پروفایل آمینو اسیدهای عصاره های کرم خاکی و گاماروس دریای خزر حاکی ازوجود طیف وسیعی از آمینو اسید های محرک میباشد که متاعقبا استفاده از انها بعنوان مکمل غذائی باعث افزایش ایمنی و رشد ماهیان پرورشی خواهد شد.