رسانه های ترویجی

 

امروزه توسعه جوامع انسانی و به همراه آن توسعه ناپایدار صنایع، پسماندها و آلاینده های طبیعی یا مصنوعی حاصل از فعالیت های انسانی،در کاهش تنوع زیستی و به مخاطره انداختن حیات آبزیان نقش بسزایی دارد.تنوع زیستی یک ویژگی مهم زندگی و حیات است، که بر اساس گوناگونی وسیع گیاهان و جانوران، تبیین شده است. اهمیت روزافزون تنوع زیستی، بخاطر نقش آن در حفظ ثبات اکوسیستم هاست. زیرا در یک اکوسیستم هر چه تنوع گونه ای بیشتر باشد، زنجیره های غذایی طولانی تر و شبکه های حیاتی پیچیده تر گردیده و در نتیجه محیط پایدارتر و از شرایط خودتنظیمی بیشتری، برخوردار می گردد. ازاین رو بررسی تنوع زیستی می تواند به عنوان شاخصی برای مقایسه وضعیت اکولوژیک اکوسیستم ها، به کار رود. کاهش تنوع زیستی، در یک اکوسیستم می تواند تاثیرات منفی بر کمیت و کیفیت اکوسیستم، باشد و درنتیجه تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت. ،یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده دریاها و اکوسیستم های آبی مرتبط با فرایندهای انسانی،میکروپلاستیک ها است. میکروپلاستیک ها ذرات پلیمری مصنوعی هستند، که توسط صدها گونه مختلف دریایی و آبزی مصرف می‌شوند. میکروپلاستیک‌ها ممکن است، که بر روی رشد لاروها، تولید مثل و عملکرد فیزیولوژیکی، در تعدادی از گونه‌های مهم ماهی تأثیر بگذارند، در نتیجه دانستن اثرات آن‌ها، بر روی جمعیت آبزیان، بسیار مهم است.