رسانه های ترویجی
این تحقيق‌ ‌ طي‌ دوسال‌ نمونه‌ برداري‌ پلانكتوني‌ در 27 ايستگاه ‌مطالعاتي‌ تالاب‌ انزلي‌ ودرمناطق‌ شيجان‌ ، سياكيشيم‌ ، روگاها ، آبكنار ، هندخاله‌ ضمن‌ انجام‌ پروژه‌ اطلس پلانكتونهاي‌(فيتووزئوپلانكتون) تالاب‌ انزلي‌ صورت‌گرفت.در مجموع ‌ 12 شاخه 122 جنس ‌و 211 گونه‌ زئوپلانكتوني‌ شناسايي ‌گرديد كه 36 جنس و91 گونه آن مربوط به شاخه روتیفراميباشد. تركيب بدني ‌و شفافيت ‌دراكثرآنهاجالب‌ توجه‌ بوده‌ وبه‌ مااجازه ‌ميدهد كه‌ اندامهاي‌ داخلي‌ آنها رابخوبي‌ درنمونه‌ هاي‌ زنده‌ مشاهده‌ كنيم.زئوپلانكتون به عنوان یک پل ارتباطی در زنجیره غذایی اکوسیستم هاي مختلف آبی بوده که در حمل انرژي از باکتري ها یا فیتوپلانكتون به سایر بی مهرگان و ماهیها، همچنین در مطالعه تنوع زیستی جانوران در محیطهای آبی نقش مهمی بعهده دارند. در زنجیره غذایی زئوپلانكتون هاي گیاه خوار از فیتوپلانكتون تغذیه کرده و خود غذاي مهمی براي جانوران در سطح بالاتر و بالاخره ماهی ها و غیره هستند. بیشترین اهمیت آنها به علت کنترل تولیدات اولیه(میزان کلروفیلaو انجام فتوسنتز) است. گروههاي زئوپلانكتونی بطور دائم در منابع آبی مختلف حضور فعال داشته و شامل گروه هاي مختلفی همچون روتیفرها، کلادوسرها و کوپه پودها و غیره می باشند. روتیفرها عموما به دلیل مغذي بودن و سرعت تكثیر بالا به عنوان غذا براي ماهیان جوان و بالغ داراي ارزش بالایی می باشند. خصوصاً که اکثر ماهیان در دوران اولیه زندگی ترجیح می دهند تا از روتیفرهاي کوچک همچون Brachionus calyciflorus ، Brachionus rubens و Brachionus plicatilisبه همراه پروتوزوآ و سایر پلانكتونهايکوچک تغذیه نمایند. در مجموع این آبزیان کوچک رژیم اصلی غذایی ماهیان بوده و نقش مهمی در رشد مراحل مختلف زندگانی بسیاري از گونه هاي ماهیان ایفا میکنند. حضور و غالبیت گونه هاي کلیدي روتیفرا در بین گونه هاي زئوپلانكتونی ،عامل پایدار کننده مهم ساختار جوامع پلانكتونی به حساب می آیند. مطالعات کمی وکیفی كيفي ‌زئوپلانكتوني‌ نشان داده ‌كه روتیفراغالب ترين ‌گونه‌ هاي‌ زئوپلانكتوني در تالاب انزلی هستند.