رسانه های ترویجی
این تحقيق‌ ‌ طي‌ دوسال‌ نمونه‌ برداري‌ پلانكتوني‌ در 27 ايستگاه ‌مطالعاتي‌ تالاب‌ انزلي‌ ودرمناطق‌ شيجان‌ ، سياكيشيم‌ ، روگاها ، آبكنار ، هندخاله‌ ضمن‌ انجام‌ پروژه‌ اطلس پلانكتونهايتالاب‌ انزلي‌ صورت‌گرفت. ازشاخهChlorophyta( جلبكهاي سبز)56 جنس و107 گونه شناسايي گرديد ، كه دراين ميان 5جنس و24 گونهمربوط به ‌خانواده سندسماسه ميباشد.اعضاي‌ اين‌ خانواده‌اغلب به‌ صورت‌ كلني‌ مشاهده میشوند .تعدادسلولهاي‌ يك‌كلني‌2 - 4 - 8 وگاهي‌بيشتراست‌ . معمولاً سلولهااز قسمت‌ جانبي‌ بهم‌ متصل‌ شده‌ ، در يك‌ سطح‌ قرار گرفته‌ كه‌ بصورت‌ چهارگوش‌ يا هرمي‌بوده‌ و يا بطورشعاعي‌ مرتب‌ مي‌ شوند كه‌ دراينصورت‌ سلولها به‌ شكل‌ كروي‌ ، بيضوي‌ ، سوزني‌ شكل‌ و يا زاويه‌ دار هستند . ديواره‌سلولها صاف‌ و يا داراي‌ تزئينات‌ است‌ . هر سلول‌ داراي‌ يك‌ يا چندين‌ كروماتوفور پريتال‌ بوده‌ كه‌ گاهي‌ همه‌ سلول‌ راپرنموده‌ واغلب‌ يك‌ پيرنوئيد دارند .مطالعات كيفي‌فیتوپلانكتوني‌دراين طرح و بررسيهاي كمي آن درطرح های هيدرولوژي وهيدروبيولوژي تالاب انزلي نشان‌ داده ‌كهفراوان ترين گونه هاي اينخانواده عبارتند از گونه های مختلف جنسScenedesmusبخصوص گونه های acuminatus, arcuatusobliquus, opoliensisdenticulatus , وbijugatus و گونه هایActinastrum hantzschii وCrucigenia tetrapediaمیباشند . مطالعات نشان داده كه اعضاء اين خانواده . در كليه‌ مناطق‌ تالاب‌ ، و در تمامي‌ فصول‌ ديده‌ شده‌ امادر بهار و پائيز ، ازتراكم‌ بيشتري‌برخوردارهستند . فیتوپلانكتون بعنوان‌ توليدات‌ اولیه‌ يكي‌ از حلقه‌ هاي‌ زنجيره‌ غذايي‌ در اكوسيستمهاي‌ آبي‌ بوده‌ كه‌ بطور دائم‌ درمنابع‌ مختلف‌ آبي‌ حضور فعال‌ دارند و توسط‌ اعضاي‌ ديگر زنجيره‌ غذايي ‌ازجمله‌ نكتون­ها مورد مصرف‌ قرارگرفته‌ و ازجمله‌ اجزاي‌ مهم‌ در منابع‌ غذايي‌ ماهيان‌ در مرحله‌ لاروي‌ و بعد ازآن‌ مي­باشند.‌ مطالعه فیتوپلانکتون درتالاب ها اهمیت زیادی دارد ، از یکطرف بعنوان تولیدات اولیه مورد تغذیه انواع آبزیان قرارگرفته، همچنین بعنوان شاخص زیستی کارآمد جهت کیفیت آب بشمار می­روند.بطوركلي‌ هدف‌ از بررسي‌ فیتوپلانكتوني‌ تالاب‌ انزلي‌ تعيين‌ نقش‌و اهميت‌ زيست‌ محيطي‌ اين‌ گروه ‌آبزي‌ دراكوسيستم‌ تالاب‌ بوده‌، همچنين‌ با بررسي‌ جمعيت‌ ، بيوماس‌ ، پراكندگي‌ و انتشار پلانكتونی در مناطق‌ مختلف‌ اين‌ تالاب‌ توان‌ توليد و باروري‌ ارزيابي‌ شده‌ و اثرات‌ زيست‌ محيطي‌ آن در زندگي‌ ماهيان‌ جهت‌ احياي‌ محلهاي ‌تكثير طبيعي‌ ماهيان‌ مهاجر و تغذيه‌ لاروهاي‌ آنها كه‌ براي‌ انسان‌ ارزشمند می­باشد‌، برآورده شده است.