رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - یک شنبه یکم اسفند 1400 

اقلام ترویجی اهدا شده در مراسم جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب هورالعظیم

اقلام ترویجی اهدا شده در مراسم جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب هورالعظیم
نویسنده: رضا غلامی         بازدید: 179 مرتبه
اقلام ترویجی اهدا شده در مراسم جلب مشارکت های مردمی در بازسازی ذخایر آبزیان تالاب هورالعظیم