طرح ترويجی افزايش توليد در واحد سطح ماهيان گرم آبي با استفاده از سيستم مكانيزاسيون در آب بندانهاي استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - چهارشنبه نهم خرداد 1397 

جلسه مشترك بين مديريت ترويج جهاد كشاورزي استان مازندران با مجري طرح محوري پرورش كپور در آب بندان با استفاده از مكانيزاسيون

جلسه مشترك بين مديريت ترويج جهاد كشاورزي استان مازندران با مجري طرح محوري پرورش كپور در آب بندان با استفاده از مكانيزاسيون
نویسنده: دكتر حميد رمضاني         بازدید: 923 مرتبه