دوشنبه 27 شهریور 1402

بررسي تاثير جيرههاي فرمولهشده بر پايه منابع پروتئين گياهي (ذرت و سويا) و تاثير آن بر عملکرد رشد و نرخ بقاء ميگوي پاسفيد (Litopenaeus vannamei)

کد مصوب: 990675‌-012-12-80-24، محل اجرا: پژوهشكده میگوی كشور، مجری: عقیل دشتیان‌نسب
وضعیت اجرا شده | اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 1090 مرتبه | 0 نظر
چکیده
بر اساس گزارشات  و مستندات، میگو سفید غربی Litopenaeus vannamei نسبت به غذاهای محتوی ترکیبات گیاهی عملکرد رشد مناسبی نشان داده است. در این پروژه به بررسی تاثیر جیره های فرموله بر پایه ترکیبات گیاهی (سویا و ذرت) بر عملکرد رشد و بازماندگی این میگو پرداخته شد، جیره های آزمایشی بر اساس جایگزینی پودر ماهی توسط پودر سویا و گلوتن ذرت به میزان صفر درصد (جیره پایه)، 20 درصد، 40 درصد، 60 درصد، 80 درصد و 100 درصد  فرموله شد. طول دوره پرورش 60 روز در نظر گرفته شد، و در این مدت میزان تاثیر جیره های مختلف بر شاخصهای رشد ( شامل وزن بدست آمده، رشد ویژه و بازماندگی)، شاخصهای تغذیه شامل ضریب تبدیل غذای و کارایی پروتیئن و همچنین قیمت تمام شده جیره و همینطور قیمت تمام شده برای تولید هر یک کیلو میگو در گروههای مختلف محاسبه و با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد که شاخصهای رشد تا 60 درصد جایگزینی اختلاف معنی داری با گروه شاهد ندارند (P≤ 0.05) اما جایگزینی پروتئین گیاهی در سطح 80 و 100 درصد اثر منفی معنی دار (P≤ 0.05) روی شاخصهای رشد دارد، اما نتایج نشان داد که جایگزینی پروتئین گیاهی روی بازماندگی میگوها طی 60 روز اثر معنی داری ندارد (P≤ 0.05)، نتایج همچنین نشان دادند که شاخصهای تغذیه شامل ضریب تبدیل غذایی و کارایی پروتئین در گروه شاهد وگروههای جایگزینی پودر ماهی تا 60 درصد نسبت به دو گروه جایگزینی 80 و 100 درصد وضعیت مطلوب تری داشتند (P≤ 0.05)، از طرفی قیمت تمام شده جیره غذایی با افزایش درصد جایگزینی پروتئین گیاهی کاهش پیدا کرد و این همبستگی بسیار قوی بود (R2=0.9912)، ولی کاهش قیمت تمام شده هر کیلو گرم میگو با افزایش پروتئین گیاهی در جیره غذایی همبستگی ضعیفی داشت R2=0.1739) ). این مطالعه نشان داد که امکان جایگزینی پودر ماهی توسط پروتئین گیاهی (با منشا سویا و ذرت) تا 100 درصد جیره ممکن است ولی بالاتر از 60 درصد روی شاخصهای رشد اثر منفی دارد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج