دوشنبه 27 شهریور 1402

تعیین مناسب‌ترین سن و وزن بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) جهت رهاسازی به دریای خزر

کد مصوب: 980155-010-12-32-2، محل اجرا: انستیتو تحقيقات بین المللی ماهیان خاویاری، مجری: علیرضا عاشوری
وضعیت اجرا شده | اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 177 مرتبه | 0 نظر
چکیده
امروزه تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری تنها روش جهت بازسازی ذخایر این گونه های با ارزش می باشد. هدف از اجرای این پروژه تعیین مناسب ترین وزن بچه ماهیان ازون برون به منظور رهاسازی مستقیم آنها به مصب رودخانه یا دریا برای جلوگیری از تلفات وکاهش هزینه و کوتاه کردن مدت نگهداری بچه ماهیان خاویاری در مراکز پرورش می باشد. بچه ماهیان ازون برون از مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر مجتمع شهید بهشتی بارگیری و در داخل 12 تانک 2 تنی با برقراری آب دریا، آب چاه و مخلوط آنها به همراه هواده با تراکم مناسب مورد آزمایش قرار گرفتند. تعداد 1200 عدد بچه ماهی ازون برون در سنین مختلف 55، 69، 77 و 85 روز بعد از زمان تخم گشایی با تراکم 100 عدد در هر متر مربع ذخیره سازی شدند. بچه ماهیان ازون برون در چهار تیمار پرورشی  شامل 55 روزه (1-5/0 گرم) ، 69 روزه (3-1 گرم)77 روزه ،( 5-3 گرم) و 85 روزه (10-5گرم) در آب انجام پذیرفت و  4 آزمایش در شوریهای مختلف(5/.-0 ، 4-5/. ،9-4 و 13-9 ) و هرآزمایش در 4 تیمار و هر تیمار دارای 3 تکرار طراحی شد.  هر آزمایش در مدت زمانی  تقریبا یک ماه به همراه غذادهی با غذای زنده ترجیحا گاماروس، کرم نرئیس، شیرونومیده در حد اشباع 6 وعده در روز و سیفون و تعویض آب مداوم و جاری نیز انجام پذیرفت. بیومتری هر 10 روز یکبار انجام گردید . نتایج بررسی حاضر نشان داد بهترین دوره پرورش جهت رها کرد بچه ماهی ازون برون به دریا ( شوری 13-9 ) درمدت زمان 77 و 85 روز(3 تا 5 و 5 تا 10 گرم) می باشد، که کمترین میزان تلفات را دارد. همچنین وقتی بچه ماهیان ازون برون در شوریهای مختلف قرار گرفتند درصد تلفات کمتری را نسبت به روزهای دیگر 65 و 70 (5/0 تا 1 و 1 تا 3 گرم) داشتند. بیشترین درصد تلفات نیز مربوط به دوره های پرورش 55 و 69 روز ( 5/. تا 1 و 1 تا 3 گرم) بود. بیشترین درصد تلفات در شوریهای بالا(9-4 و 13-9 ) مربوط به گروه سنی ( 5/. تا 1 و 1 تا 3 گرم)  بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد بهترین دوره پرورش جهت رهاسازی بچه ماهی ازون¬برون به دریا (شوری 13-9 گرم در هزار) در مدت زمان¬های 77 و 85 روز (3 تا 5 و 5 تا 10 گرم) بود که کمترین میزان تلفات را داشت.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج