چکیده
تولید در سیستم آکواپونیک در حفظ آب و خاک و محیط زیست و امنیت غذایی نقش دارد. در مطالعه حاضر مؤلفه های تولید در آکواپونیک و کیفیت محصولات بررسی شد. در آکواپونیک تحقیقاتی با شوری آب 6/2-1/1 قسمت در هزار در دوره های 7 ماهه، تولید ماهی در واحد حجم 3/53 و 6/47 کیلوگرم بود. محصول دهی نعناع فلفلی و معمولی، پونه، ریحان سبز و بنفش و مینیاتوری، چغندر علوفه ای، سوئیس چارد، انواع کاهو، واترکرس، کرفس، بامیه، گوجه معمولی و گیلاسی مناسب بود. در فیله تیلاپیا پروتئین 4/27 درصد و فراوان ترین اسیدچرب اسید اولئیک بود. فیله طبخ شده از نظر ویژگی های حسی بسیار خوب ارزیابی شد. درصد پروتئین نعناع فلفلی 1/7، ریحان سبز 8/4 و انواع کاهو 3/5-2/1 بود. در 100 گرم وزن تر گیاهان، مقدار آهن 7/25-1/10 میلیگرم که در مقایسه با مطالعات دیگر بیشتر، و مقدار کلسیم 6/24-9/0 و پتاسیم 9/20-3/3 میلیگرم که با مقدار مطلوب فاصله داشت. کمترین میزان پرولین در نعناع فلفلی، چغندر علوفه ای، سوییس چارد، واترکرس و کرفس 79/0-44/0 میلیگرم بر گرم، اما نعناع فلفلی، چغندر علوفه ای و سوییس چارد از نظر کلروفیل غنی تر و 15/4-71/3 میلیگرم بر گرم بود. در گیاهان نیتریت 3/5-2/0 و نیترات 3/805-9/23 میلیگرم بر کیلوگرم وزن تر و بسیار کمتر از آستانه مجاز بود. درصد کلی اسانس نعناع فلفلی و معمولی، پونه، ریحان سبز و مینیاتوری و رازیانه 82/0-11/0، با ترکیبات مؤثر مطلوب بودند. در پکیج های خانگی در دوره 7 ماهه و شوری آب 3/2 و 11 قسمت در هزار، تولید ماهی به ترتیب 6/21 و 9/20 کیلوگرم بر متر مکعب بود. در پکیج 1 نعناع فلفلی، چغندر و منداب، و در پکیج 2 سالیکورنیا محصول دهی مناسب داشتند. سیستم آکواپونیک می تواند نقش مؤثری در توسعه کشاورزی/آبزی پروری، تولید غذای سالم و گردشگری داشته باشد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج