چهارشنبه 3 آبان 1402

جايگزيني عصاره آويشن شيرازي (Zataria multiflora) و نانوذرات نقره به جاي آنتي بيوتيك انتخابي در درمان آئرومونازيس (Aeromonasis) در بچه تاسماهي ازون برو

کد مصوب: 991147-010-۱۲-32-2؛ محل اجرا: انستيتو تحقيقات بين‏المللي ماهيان خاوياري؛ مجری: مهدی معصوم زاده
وضعیت اجرا شده | بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 1196 مرتبه | 0 نظر
چکیده
در این تحقیق پس از تهیه باکتری کددار آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) با استفاده از آزمون آنتی بیوگرام نسبت به بررسی تاثیر دیسک های محتوی آنتی بیوتیک های مختلف بر روی باکتری مذکور اقدام گردید که بر اساس نتایج حاصل بیشترین قطر هاله عدم رشد باکتری آئروموناس هیدروفیلا  (hydrophila Aeromonas) مربوط به دیسک حاوی آنتی بیوتیک های فولوموکئین و انروفلکساسین با 22 میلی متر تعیین گردید. همچنین در این مطالعه حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) باکتری آئروموناس هیدروفیلا (hydrophila Aeromonas) توسط عصاره آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و نانوذره نقره کلوئیدی و نیز تعیین غلظت های کشنده (LC50) آنها در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) و نیز بررسی اثربخشی و تعیین مقادیر موثر ترکیبات مذکور بر روی ماهیان ازون برون آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعات صورت گرفته در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) در این تحقیق حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) باکتری آئروموناس هیدروفیلا توسط عصاره آویشن شیرازی و نانوذره نقره کلوئیدی به ترتیب 0/25 ميلي گرم در ليتر و 0/5 ميليگرم در ليتر و حداقل غلظت کشندگی (MBC) باکتری آئروموناس هیدروفیلا توسط عصاره آویشن شیرازی و نانو ذره نقره کلوئیدی به ترتیب 0/25 ميلي گرم در ليتر و 0/25 ميلي گرم در ليتر تعیین گردید. بر اساس نتایج تعیین غلظت های نیمه کشنده (LC50) عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی و نانوذره نقره بر روی بچه ماهیان ازون برون در طی 96 ساعت به ترتیب معادل 766/65 میلی گرم در لیتر و 10/11 میلی گرم در لیتر تعیین گردید. پس از انجام مطالعات تعیین غلظت های نیمه کشنده عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی و نانوذره نقره کلوئیدی با توجه به نتایج بدست آمده نسبت به انجام مطالعات تعیین غلظت های تأثیرگذار ترکیبات مذکور در درمان ماهیان ازون برون آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا اقدام گردید. در این بررسی از غلظت های 0/4، 0/6، 0/8 و 1 میلیگرم در لیتر نانوذره نقره کلوئیدی همراه با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر عصاره آویشن شیرازی (تعیین شده در مطالعه معصوم زاده و همکاران در سال 1394 ) جهت تیمار بچه ماهیان ازون برون آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا  بصورت حمام یک ساعته استفاده گردید. همچنین از عصاره آویشن شیرازی و آنتی بیوتیک انروفلوکساسین به ترتیب با غلظت 100 میلی گرم و 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهیان بصورت خوراکی طی 10 روز جهت تیمار بچه ماهیان ازون برون آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا به مدت 10 روز استفاده گردید که بر اساس نتایج حاصل بیشترین میزان بازماندگی در بین گروه های تیمار و شاهد مربوط به تیمار عصاره آویشن شیرازی با غلظت 100 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن ماهیان بصورت خوراکی طی 10 روز بدون بروز هرگونه تلفات در ماهیان تحت تیمار بوده است. در این مطالعه نتایج حاصل از شمارش افتراقي گلبول هاي سفيد نمونه های خونی تهیه شده از ماهیان تیمار شده با مقادیر مختلف عصاره آویشن شیرازی و نانوذره نقره کلوئیدی از وجود اختلاف معني دار آماري در ميزان گلبول های قرمز، لنفوسيت و  نوتروفيل بين تيمارها و شاهد حکایت می نماید(P<0.05). بررسی اسلایدهای تهیه شده از مقاطع بافتی آبشش و کبد ماهیان ازون برون  نمونه برداری شده از گروه های تیمار که تحت تأثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی آویشن شیرازی و نانوذره نقره کلوئیدی قرار داشتند بروز برخی از آسیب های میکروسکوپیک نظیر پرخونی، چسبندگی در رشته های آبششی، نکروز سلولي، وجود رنگدانه های ملانین رشته های اولیه در آبشش، عوارضی نظیر تورم ابري در هپاتوسیت ها، نكروزسلولي، پرخونی و افزایش رنگدانه های ملانین در کبد را نشان داد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج