چکیده
در این تحقیق تاثیر تالاب مصنوعی در میزان کاهش بار مواد آلی و تغییرات فیزیکی و شیمیایی پساب به منظور بهبود کیفیت آب حوضچه‌های پرورش ماهیان ازون برون مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، ایستگاه تحقیقات تاسماهیان گیلان (چابکسر) و برای مدت 10 ماه طی دوره رشد گونه ازون برون انجام گردید. برای اجرای این تحقیق از 5 حوضچه 4 متر مربعی و 5 کانال سیمانی استفاده گردید. 3 حوضچه فایبرگلاس برای پرورش گونه ازون برون در ردیف اول و دو حوضچه فایبرگلاس یکی برای پرورش لارو کرم پرتار نرئیس و دیگری برای پرورش گاماروس در ردیف دوم و تالاب مصنوعی حاوی گیاه نی در ردیف سوم مورد استفاده قرار گرفت. خروجی هر کدام از مخازن از ردیف بالایی هر کدام به ردیف پایینی مخازن هدایت شدند. کلیه آبهای تالاب در یک مخزن سیمانی جمع آوری و به میزان 50 درصد به صورت بازچرخانی و 50 درصد آب تازه مورد استفاده قرار گرفت. دمای آب و هوا به صورت روزانه و pH و اکسیژن محلول آب بصورت هفتگی و فاکتورهای فسفات، آمونیاک، نیتریت و نیترات وBOD5  و COD بصورت ماهیانه در تمام حوضچه اندازه گیری گردیدند. نتایج حاصله حاکی از آن بود که استفاده از سیستم پرورش کرم نرئیس و گاماروس در پساب پرورش ماهی ازون برون نه تنها باعث بیشترین میزان حذف مواد مغذی آن می گردد بلکه نقش مهمی را از نظر اقتصادی بدلیل کاهش هزینه غذا برای تغذیه کرم نرئیس و گاماروس بازی می کند. نتایج درصد کاهش مواد مغذی پساب در میان تیمارها نشان داد که بیشترین قابلیت حذف میزان آمونیاک (6/15 درصد)، نیتریت (3/4 درصد)، و نیترات (24 درصد)، فسفات (38 درصد)، BOD5 (30 درصد)، COD (17/25 درصد)، در خروجی حوضچه های گیاه نی مشاهده شدند.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج