سه شنبه 23 آبان 1402

بررسي امکان کشت نيمه انبوه ريزجلبک سبزآبي نمک دوست Cyanothece sp. و تعيين ترکيبات بيوشيميايي و فعاليت ضدباکتريايي آن

کد مصوب: 000199-011-12-78-2؛ محل اجرا: مركز تحقيقات شيلاتي آبهاي دور؛ مجری: زهرا امینی خوئی
وضعیت اجرا شده | اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 1337 مرتبه | 0 نظر
چکیده
اکوسیستم های فوق اشباع نمک، زیستگاه میکروارگانیسم ها و به ویژه سیانوباکتری¬های نمك دوست می باشند که توانايی بالايی در تحمل و غلبه بر استرس¬های محيطی دارند. با توجه به توان بالای این میکروارگانیسم ها برای تحمل نوسانات شوری، نور و مواد مغذی، انتخاب آنها به عنوان سویه کاندید تولید انبوه می¬تواند مناسب باشد. هدف از این مطالعه، بررسی پتانسیل زیستی ريزجلبک سبزآبيCyanothece sp.  از اکوسیستم ساحلی فوق شوررچابهار بود. در این تحقیق نمونه برداری از آب کشندان پشت سدی لیپار، چابهار صورت گرفت. سپس فرآیند جداسازی، خالص سازی با روش سریال رقت و شناسایی موروفولوژیکی و مولکولی با استفاده از PCR و تعيين توالی صورت گرفت. در ادامه سطوح مختلف شوری و نور میزان تلقیح مناسب اولیه برای رسیدن به شرایط بهینه رشد مورد بررسی قرار گرفت و پس از استخراج ترکیبات زیست فعالی چون کارتنوئید و فایکوسیانین ، فعالیت ضد باکتریائی عصاره گونه  بررسی شد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج