چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی میزان تاثیر شیوع پاندمی کووید-19 بر واحدهای تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی مشتمل برتأثیرپذیری سه مولفه نهاده، فرایند تولید و عرضه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق مزارع تکثیر، پرورش و حد واسط ماهیان سردآبی در استانهای تهران، مازندران، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، گیلان، زنجان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، لرستان، آذربایجان غربی و مرکزی بود. تعداد مزارع مورد بررسی در این تحقیق 75 مزرعه بود. نتایج این تحقیق نشان داد که شیوع بیماری کووید- 19 تأثیر شدیدی بر روی فعالیتهای تولیدی در مزارع سردآبی داشته است. به عنوان مثال تازه فروشی در 78 درصد مزارع مورد بررسی کاهش داشته است. تقاضای رستورانها برای تهیه ماهی در 82 درصد مزارع کاهش یافته و به طور کلی 90 درصد پاسخ دهندگان کاهش تقاضای خرید ماهی را در بازارهای فروش خود گزارش کردند. همچنین تامین نهاده ها همچون خوراک ماهی، تخم و بچه ماهی در بیش از 80 درصد مزارع با مشکل مواجه شده است. مشابه این اتفاق در مورد فروش محصولات اتفاق افتاد که 93 درصد از پاسخ دهندگان علت را اعمال محدودیت ها در تردد در زمان قرنطینه دانستند. در نهایت، 93 درصد پاسخ دهندگان اعلام کردند که محدودیت های ایجاد شده در زمان شیوع بیماری، بر فرایند تولید تاثیر منفی داشته است که از این میان 67 درصد اعلام کردند که این تاثیر زیاد بوده است. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده شوک اولیه به صنعت آبزی پروری سردآبی کشور در روزهای ابتدایی شیوع بیماری کووید-19 بود. شیوع بیماری کرونا در حوزه های مدیریت تولید، اشتغال، فروش و عرضه محصول، میزان مصرف مصرف کنندگان، و تهیه نهاده بر روی فعالیت‌های تکثیر و پرورش ماهی سردآبی کشور تاثیر منفی گذاشته است. این تاثیرات در روزها و هفته های اولیه شیوع بیماری و مخصوصاً تحت تاثیر محدودیت‌های رفت و آمد و قرنطینه بیشترین میزان خود را داشته است.  این نتایج با نتایج پژوهش های مشابهی که در سایر کشورهای جهان انجام شده است مطابقت دارد و بیانگر آسیب پذیری مزارع آبزی‌پروری و مشاغل وابسته به آن است. بر این اساس استفاده از راهبرد استقامت در زمان بروز بحرانهای مشابه از طریق تدوین دستورالعملهای دولتی برای حمایت از صنعت آبزی پروری مناسب ترین راهبرد برای تداوم و بقای صنعت شناخته می‌شود.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج