دوشنبه 2 بهمن 1402

امکان سنتز و ارزيابي سه آنالوگ LHRH در تکثير مصنوعي ماهيان خاوياري با تاکيد برتاسماهي استرلياد (Acipenser ruthenus)

کد مصوب: 980064-002-12-32-2؛ محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین‌‌المللی ماهیان خاویاری؛ مجری: مریم منصف شکری
وضعیت اجرا شده | اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 334 مرتبه | 0 نظر
چکیده
در این مطالعه سه آنالوگ هورمون LHRH با مروری بر منابع و با در نظر گرفتن نکات لازم برای پایداری ساختار پپتید ها سنتز شد. پس از اطمینان از خلوص و تایید توالی پپتید های سنتز شده، با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و طیف سنجی جرمی ارزیابی بیولوژیکی هورمون ها در in vivo انجام شد. جهت دستیابی به آنالوگ موثر و دوز بهینه آن، در این پژوهش طی سه سال متوالی تعداد 174 قطعه مولد استرلیاد ( شامل 168 مولد ماده و 6 مولد نر) بررسی شدند. بطوریکه در سال اول مطالعه (1399) 48 مولد ماده،سال دوم مطالعه (1400) 48  مواد ماده و سال سوم مطالعه (1401) 72 عدد مولد ماده در صورت اندازه مناسب GV و 6 عدد مولد نر از طریق تزریق یک مرحله ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درصد جوابدهی مولدین طی سه سال متوالی در آنالوگ سنتتیک B و C از آنالوگ تجاری بیشتر می باشد. بطوریکه در سال سوم درصد جوابدهی آنالوگ B و C نسبت به نوع تجاری 12.5 درصد افزایش نشان داد. همچنین بررسی سطح هورمون های استروئیدی تاسماهی استرلیاد در فاز نهایی مطالعه نشان داد که مقادیر هورمون تستوسترون، 17-بتا استرادیول، پروژسترون و 17- آلفا هیدروکسی پروژسترون در تیمارهای مختلف مولدین ماده قبل از هورمون تراپی و بعد از اوولاسیون در گروه های مختلف تغییر معنی داری پیدا نکرد، تنها در گروهی که هورمون تجاری را دریافت کرده بودند هورمون تستوسترون بعد از اوولاسیون نسبت به قبل از هورمون تراپی افزایش معنی-داری نشان داد (p<0.05) . این در حالی است که  مقایسه هورمون تستوسترون و پروژسترون همه مولدین اووله شده نسبته به غیراووله افزایش معنی داری نشان داده است (p<0.05). همچنین شاخص های ارزیابی تکثیر از جمله نرخ لقاح و نرخ تفریخ در این تیمار ها تغییر معنی داری نشان نداد. همچنین ارزیابی این سه آنالوگ در روی گونه های دیگر تاسماهیان نیز نتایج قابل قبولی را نسبت به هورمون های تجاری مرسوم نشان داد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، آنالوگ C و B با دوز 3 میکروگرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مولد، در القاء تکثیر مصنوعی در تاسماهی استرلیاد توصیه می‌‌شود.. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف آنتی دوپامین تاثیری بر میزان درصد جوابدهی در جنس ماده ندارد. با توجه به نتایج حاصل از بررسی این آنالوگ های در روی گونه های دیگر آنالوگ C به عنوان آنالوگی موثر برای تکثیر سایر گونه های تاسماهیان توصیه می شود.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج