دوشنبه 23 بهمن 1402

طراحی و ارزیابی پتانسیل کنسرسیوم میکروارگانیسم‌های بومی پروبیوتیک جهت استفاده در تکثیر و پرورش میگوی سفید غربی

کد مصوب: 990263-002-12-75-24، محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، مجری: محسن گذری
وضعیت اجرا شده | بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 414 مرتبه | 0 نظر
چکیده
با توجه به توسعه صنعت پرورش میگو در کشور و رویکرد این صنعت به سوی پرورش متراکم بکارگیری استراتژی های جدید از قبیل محصولات پروبیوتیک نقشی کلیدی در برقراری تعادل و پایداری تولید در اکوسیستم آبزی پروری ایفا می نمایند.هدف از اجرای این پروژه طراحی کنسرسیومی از میکروارگانیسم های پروبیوتیک دارای ویژگی های شاخص یک محصول پروبیوتیک بود. بدین منظور نمونه برداری و جداسازی میکروارگانیسم های بومی از  10 سایت تکثیر و پرورش میگو در سراسر استان هرمزگان انجام شد.  حدود 1800 جدایه میکروبی از نمونه های روده میگو، آب و رسوبات جداسازی گردید. الگوی تنوع زیستی میکروارگانیسم ها در نمونه های مختلف بیانگر تفاوت معنادار در ترکیب جمعیتی میکروارگانیسم ها بود. فراوانی غالب میکروارگانیسم ها در نمونه روده میگو مربوط به جنس های Vibrio ، Bacillus و  Photobacterium  با بترتیب 89/28 ، 33/13 و 56/10 درصد بود . نتایج غربالگری مرحله ای میکروارگانیسم های جداسازی شده نشان داد بترتیب 55، 48، 38، 35 و 25 جدایه میکروبی مولد ترکیبات ضد میکروبی، ترکیبات آنتی اکسیدانت، آنزیم های آمبلاز، پروتئاز و لیپاز بودند. ارزیابی ایمنی زیستی 35 جدایه توانمند منتخب نشان داد بترتیب  4 ، 3، 7 و 6 دارای اثر کشندگی در مقابل آرتمیا، جلبک های مفید، لارو میگو و سلولهای طبیعی انسانی بودند. همچنین 3 جدایه مولد آنزیم لسیتیناز بوده لیکن واکنش همولیز در هیچکدام از جدایه ها مشاهده نشد. پس از حذف جدایه های غیر ایمن، مطالعات دینامیک جمعیت 20 جدایه توانمند و ایمن نشان داد 5 جدایه در کشت همزمان با تولید ترکیبات ضد میکروبی وسیع الطیف دارای روابط آنتاگونیستی با دیگر جدایه های مورد بررسی بودند.  ارزیابی میانکنش های سینرژیستی سایر جدایه های توانمند نشان داد اثرات ضد میکروبی متابولیت های استخراج شده از 8 جدایه با انجام تیمارهای ترکیبی افزایش معناداری فعالیت ضد میکروبی نشان داد. همچنین افزودن مایع تخمیری 6 جدایه منجر به افزایش رشد 8 جدایه باکتریایی و 1 جدایه مخمری در محیط کشت مایع گردید. نتایج شناسایی متابولیت های تولید شده در میانکتش های بین اجزای کنسرسیوم بیانگر حضور ترکیبات فعال حاوی طیفی از گروههای ماکرولیدی، فنولی و پلی کتیدی بود. نتایج بدست آمده امکان فرمولاسیون فراورده ای حاوی کنسرسیوم میکروارگانیسم های بومی پروبیوتیک جهت ادامه مطالعات حیوانی را فراهم نمود.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج