پنج شنبه 26 بهمن 1402

ارزیابی اثر بازدارندگی کنسرسیوم میکروارگانیسم‌های پرو بیوتیک بومی بر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای شاخص میگوی سفید غربی در شرایط درون‌تنی

کد مصوب: 000005-002-12-75-24؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ مجری: سعید تمدنی جهرمی
وضعیت اجرا شده | بهداشت و بیماریهای آبزیان-1402 | بازدید: 755 مرتبه | 0 نظر
چکیده
یکی از تنگناهای تعیین کننده در بخش آبزی پروری شیوع بیماریهای عفونی است. موارد متعددی از تلفات گزارش شده که موجب ضررهای اقتصادی هنگفتی به کشورهای عمده تولید کننده میگوی پرورشی گردیده است. هدف از اجرای مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر مهارکنندگی کنسرسیوم پروبیوتیک تولید شده در مقابل میکروارگانیسم های شاخص بیماریزای میگوی سفید غربی در شرایط درون تنی بود. نتایج نشان داد دوز بیماریزایی LD50 بباکتریهای  بیماریزای V. harveyi و V. parahaemolyticus در مواجهه با لارو میگوی Litopenaeus vannamei  بترتیب معادل   این CFU/kg 106×1 و 105×1 CFU/kg ثبت شد. نتایج ارزیابی اثر بازدارنده سویه های توانمند پروبیوتیک در آزمون مواجهه با V. harveyi در مطالعه حاضر نشان داد سویه های 19، 33 و 34 بترتیب قادر به کاهش مرگ میر تجمعی لاروهای میگوی Litopeneus vanamei به میزان 40، 50 و 40 درصد بودند. در حالیکه این نتایج در آزمون مواجهه با V. parahaemolyticus نشان داد سویه های 19، 33 و 34 بترتیب 25، 35، و 45 درصد از میزان مرگ میر را نسبت به تیمار کنترل کاهش دادند. نتایج بهینه سازی فرمولاسیون کنسرسیوم تایید نمود فرمولاسیون شماره 3، 4 و 8 بیشترین تاثیر بازدارندگی را نشان دادند. در مجموع نتایج مطالعه حاضر نشان داد کنسرسیوم میکروارگانیسم های پروبیوتیک بومی اثرات بازدارندگی بالایی در کاهش تلفات لارو میگوی وانامی را در مقایسه با نمونه های کنترل نشان دادند.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج