دوشنبه 7 اسفند 1402

ارزيابي تاثير کنسرسيوم ميکروارگانيسم‌هاي پروبيوتيک بومي بر کيفيت آب، ميزان رسوب‌گذاري و تنوع ميکروبي تانک‌هاي پرورش ميگوي سفید غربی تحت سيستم پرورش فو

کد مصوب: 000007-004-12-75-24؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان؛ مجریان: محمدرضا زاهدی، حجت‌اله فروغی فرد
وضعیت اجرا شده | اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1402 | بازدید: 603 مرتبه | 0 نظر
چکیده
با توجه به اثرات سینرژیستی مشاهده شده از سویه های پروبیوتیک منتخب در مطالعه قبلی ،  هدف از پروژه حاضر ارزیابی تاثیر فرمولاسیون های مختلف کنسرسیوم پروبیوتیک بومی طراحی شده بر  پارامترهای کیفیت آب، رسوب گذاری و تنوع میکروبی در مخازن پرورش میگو بود. این تحقیق در مهرماه 1401با استفاده از بچه  ميگوي سفید غربی با میانگین وزن1/0±5/0 گرم  با تراکم 150 قطعه در مترمربع در  ظروف 300 لیتری آب به مدت 45 روز و تحت تاثیر 8 تیمار پروبیوتیکی و 1 تیمار شاهد انجام گردید. فرمولاسیون های کنسرسیوم پروبیوتیک متشکل از سویه های Bacillus velezensis . NT 8، B. subtilis . NT 73، B.  safensis. H 303، B. velezensis. H 331 به عنوان هسته کنسرسیوم و آرایه های مختلف  Alteromonas macleodii . ST 85، Pseudomonas stutzeri . NT 10، Psychrobacter celer . NT 72، Aeromonas media . B 1083 و Virgibacillus salarius . NT 12 بود. فرمولاسیون های مورد استفاده در تیمارهای 1 تا 6 به غذا افزوده و تیمار 7 و 8 فرمولاسیون 5 و 4 بصورت مستقیم به آب تانک اضافه گردید. سنجش خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب، با استفاده از دستگاه مولتی پارامتر و اندازه گيري ،  ميزان آمونياک کل ، نيتريت و نيترات به  صورت 10 روز يکبار انجام گرفت. نتایج نشان داد که در طی دوره پروش میانگین دمای آب 74/0±97/29درجه سلسیوس، شوری 74/0±98/40 گرم بر لیتر و pH بطور میانگین 1/0±06/8  بود که در تیمارهای مختلف ، با هم اختلاف معنادری نداشتند(05/0<P). میانگین اکسیژن محلول 21/0±45/5 بوده و میزان اکسیژن محلول به ترتیب در تیمارهای 9 و 4 با مقادیر  89/4 و 88/5 میلیگرم در لیتر ثبت شد(05/0>P). همچنین میانگین آمونیاک، نیتریت و نیترات به ترتیب 37/0 ، 7/0 و 22/13 میلیگرم در لیتر بود و این سه عامل در آب مخازن دریافت کننده پروبیوتیک بویژه تیمارهای4،7،5 و 8 کاهش معناداری نسبت به تیمار شاهد داشت (05/0>P)، درصورتی که غلظت فسفات تغییر معناداری نشان نداد(05/0<P). میزان تجمع مواد ته نشین شده تیمارهای 2 ،4 ،5 و 8 نسبت به شاهد کمتر بود(05/0>P). نتایج سنجش فراوانی باکتریهای هتروتروف نشان داد تفاوت معنادار فراوانی باکتریها در تیمارهای دریافت کننده کنسرسیوم پروبیوتیک و نمونه شاهد بود. میانگین فراوانی باکتریهای هتروتروف در آب مخازن  دریافت کننده پروبیوتیک در محدودهCFU/ml  105 × 13/1 در تیمار 1 تا CFU/ml 105 × 46/7   در تیمار 8 متغیر بود. نتایج نشان داد تنوع زیستی باکتریها از 10 جنس در تیمار شاهد به 6 جنس در تیمارهای  8، 4 و 5 کاهش یافت.  فراوانی جنس باسیلوس از 37 درصد در تیمار 4  تا 11 درصد در تیمار شاهد متغیر بود. میزان فراوانی باکتریهای جنس ویبریو در تیمارهای مختلف از 38 درصد در تیمار شاهد تا 15 درصد در تیمارهای5 متغیر بود. نتایج بدست آمده نشان داد در مجموع کنسرسیوم پروبیوتیک طراحی شده از هسته باسیلوسی و سویه های Vir. salarius . NT 12 و Ps. celer . NT 72 عملکرد مناسبی در بهبود کیفیت آب، کاهش میزان مواد ته نشین شده و اصلاح فلور میکروبی آب مخازن نشان داد. با توجه به اثرات سینرژیستی این سویه های موجود در این فرمولاسیون استفاده از این فراورده در مطالعات فارمی پیشنهاد می شود.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج