شنبه 26 خرداد 1403

تعیین زمان بازگشایی و پایان فصل صید میگو سفید و تعیین ارتباط برخی پارامترهای اکولوژیک با تغییرات فراوانی در آبهای استان خوزستان

کد مصوب: 000701-048-12-74-2، محل اجرا: پژوهشكده آبزي‌پروري جنوب كشور، مجری: هوشنگ انصاري
وضعیت اجرا شده | بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان-1403 | بازدید: 615 مرتبه | 0 نظر
چکیده
پروژه «تعیین زمان بازگشایی و پایان فصل صید میگو سفید و تعیین ارتباط برخی پارامترهای اکولوژیک با تغییرات فراوانی در آب های استان خوزستان» از مهرماه 1400 آغاز و در مردادماه پایان یافت. طی این مدت در منطقه لیفه-بوسیف در سال 1400 چهار و در سال 1401 دو گشت تحقیقاتی انجام شد. نمونه‌‌برداری با تور ترال و روش مساحت جاروب شده (Swept Area) صورت گرفت. همچنین فاکتورهای درجه حرارت، کلروفیل a و شوری آب موردسنجش قرار گرفت. در گشت‌‌های تحقیقاتی سال 1400 تعداد 989 قطعه میگوسفید M.affinis ماده مورد زیست سنجی قرار گرفت که نتایج نشان داد کوچک ترین و بزرگ ترین طول کل برای این گونه به ترتیب 69 و 144 میلی متر است. بیشترین میانگین طول کل در آذر ماه و به میزان 3/111 میلی متر اندازه گیری شد. در همین مدت 834 قطعه میگو سفید نر زیست سنجی شد. کوچک ترین و بزرگ ترین طول کل به ترتیب 70 و 125 میلی متر بدست آمد. در سال 1401 تعداد 480 قطعه میگو سفید ماده و 344 قطعه میگو سفید نر مورد زیست سنجی قرار گرفت. کوچک ترین و بزرگ ترین طول کل میگو سفید ماده به ترتیب 64 و 140 میلی متر و بیشترین میانگین به میزان 3/104 میلی متر بود. کوچکترین و بزرگ ترین طول کل میگو سفید نر 71 و 138 و بیشترین میانگین معادل 5/97 میلی متر بدست آمد. میزانb  محاسبه شده در رابطه طول – وزن با عدد 3 (شاخص رشد همگون یا ایزومتریک) اختلاف معنیدار نداشت. اگر چه در دوسال مطالعه نسبت جنسی ماده به نر در ماه‌‌های مختلف متغیر بود اما در همه گشت‌‌ها (هر دو سال) تعداد ماده‌‌ها بیشتر از نرها بود. بیشترین توده کل زنده میگو محاسبه شده در سال 1400 در گشت مورخه 24/9/1400و در سال 1401 در گشت 14/7/1401 و به ترتیب 8/134 و 6/370 تن بود. براساس نتایج گشت‌‌های تحقیقاتی از تاریخ 1/8/1400 لغایت 12/9/1400 و در سال 1401 از تاریخ 3/8/1401 لغایت 21/9/1401 صید میگو آزاد بود. طی این مدت در سال 1400 در حدود 768 تن و در سال 1401 در حدود 869 تن میگو صید گردید. با توجه به اینکه فصل صید به علت ویژگی ذخیره، قبل از اندازه بلوغ و تخم‌‌ریزی اتفاق می‌‌افتد باید با کاهش تلاش صیادی (تعداد شناور یا طول مدت صید) به بقای میزان مشخصی از ذخیره مولدین در زمان تخم‌‌ریزی اطمینان حاصل نمود.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج