چکیده
تحقیق حاضر باهدف . انتقال دانش فنی مدیریت غذا دهی به مزارع پرورش ماهی در قفسهای دریایی در راستای تحقق برنامه تحولی افزایش تولید ات آبزی پروری  در سند چشم انداز 1404 وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد.   تبیین ضوابط ومعیارهای انتخاب  خوراک حسب گونه پرورشی و فرآیند های تغذیه ماهی، در قفس،های دریایی می تواند در شکل گیری، موفقیت و توسعه صنعت رو به توسعه آبزی پروری دریایی  نقش  مهمی ایفا نماید. . در مديريت  آبزي‌پروري میزان مطلوبیت تغذيه اي، از طريق برقراري ارتباط تنگاتنگ بين مقدار غذاي توزيع شده ومیزان غذاي دریافتی توسط آبزیان ارزيابي مي شود، در بسياري از موارد توزيع غذای ابزیان ، مازاد بر نیاز بوده و منجر به افزايش مصرف و آلودگي آب می شود. از سوی دیگر چنانچه ميزان غذای عرضه شده كمتر ازمیزان  نیاز ماهیان باشد، منجر به محدوديت رشد شده  و بعضا   سبب اختلاف در اندازه ماهيان پرورشی مي شود. عوامل متعددي بر ميزان بلع غذا توسط ماهي تاثیر دارد که موجب شروع، تاخير يا توقف فرآيند دریافت غذا از محيط مي شود. اين عوامل در دوره های زمانی کوتاه مدت یا بلندمدت تغييرات مشخصي را در رفتار تغذيه‌اي ماهیان ایجاد می‌کنند.. با توجه به پرواربندی ماهی قزل آلا ی رنگین کمان در قفس های دریای خزر و پرورش ماهی باس دریایی در خلیج  فارس و دریای عمان در این پروژه به معیارهای انتخاب ترکیب مناسب  خوراک به منظور تامین نیازهای غذایی دوره رشد این ماهیان و سطوح مورد نیاز شیمیایی از جمله، پروتئین و اسیدهای آمینه، چربی و اسیدهای چرب، کربوهیدرات، انرژی، ویتامین ها، مواد معدنی، محرک ها، مکمل ها و افزودنی ها ، کاهش آلودگی های آب ناشی از  پسماندخوراک و قابلیت دسترسی به ترکیبات در کشور، قیمت، ویژگی های فیزیکی( رنگ و اندازه ، پایداری در آب و...)، شیمیایی ( بو و جذابیت، ضوابط روش های تغذیه ای برای افزایش کارآیی اقتصادی این فرآیند از جمله چگونگی، مقدار و دوره تناوب غذادهی و بررسی مقایسه ای روش های تولید خوراک برای پرورش ماهیان دریایی ( پلت، اکسترود، اکسپند و... ) تغذیه دستی و ماشینی پرداخته خواهد شد. در این تحقیق ضوابط و معیارهای تولید خوراک خوب، بررسی استانداردهای جهانی موجود همچنین  ضوابط و معیارهای مدیریت تغذیه مزارع پرورش ماهی در قفس مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق بر مبنای مطالعات گذشته نگر وبر پايه مطالعات اسنادي و تجارب ساير كشورهاي پيشرو در زمينه توليد فعالیت پرورش ماهی در قفس(comparative study ) می باشد.این تحقیق بر اساس سفارش سازمان برنامه وبودجه کل کشور به منظور تحقیق توسعه ضابطه مند  فعالیت مذکورمزارع پرورش ماهی در قفسهایی دریایی تدوین گردیده است.  
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج