یک شنبه 27 مهر 1393

استفاده از آرتمیا ارومیانا (ARTEMIA URMIANA) بعنوان حامل آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان تجمع (باقیماندگی) دارو در مراحل مختلف رشد آن

این تحقیق به منظور غنی سازی ناپلی و آرتمیای بالغ دریاچه ارومیه با آنتی بیوتیک(اکسولینیک اسید) و تعیین میزان باقیماندگی یا تجمع دارو در بدن ناپلی و آرتمیای بالغ در مدت زمانهای متفاوت تحت تاثیر دوزهای مختلف داروی اکسولینیک اسید اجرا گردید .
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3108 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان آذربایجانغربی

01-0710102000-78

میر یوسف یحیی زاده

با همکاری:

دکتر مهدی سلطانی, دکتر محمدرضا مهرابی

لطیف اسماعیلی, صابر شیری

1381-1380

استفاده از آرتمیا ارومیانا (ARTEMIA URMIANA) بعنوان حامل آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان تجمع (باقیماندگی) دارو در مراحل مختلف رشد آن

استانآذربایجان غربی - ارومیه

مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام

بخش تحقیقات شیلات

پاییز 1383

چکیده

این تحقیق به منظور غنی سازی ناپلی و آرتمیای بالغ دریاچه ارومیه با آنتی بیوتیک(اکسولینیک اسید) و تعیین میزان باقیماندگی یا تجمع دارو در بدن ناپلی و آرتمیای بالغ در مدت زمانهای متفاوت تحت تاثیر دوزهای مختلف داروی اکسولینیک اسید اجرا گردید . آرتمیای بالغ صید شده از دریاچه ارومیه و ناپلی های استحصالی از تفریح سیست های دریاچه ارومیه بطور جداگانه در شرایط آزمایشگاهی تحت تاثیر دوزهای 100 ،‌75 ،‌50 ،‌25 میلی گرم در لیتر از داروی اکسولینیک اسید خالص(xolinic acid- sigma ) مخلوط شده با روغن امولسیون در مدت زمانهای 8 ،‌6 ،‌4 ، 2 ، ساعت قرار گرفتند .

کلیه شرایط محیط کشت شامل شوری آب ،‌PH ، نور ،‌هوادهی ، دوزدارو و مدت زمان غنی سازی برای هر آرتمیا و ناپلی یکسان بود . هر تیمار با سه تکرار اجرا گردید . هر یک از
نمونه های غنی سازی شده مربوط به ناپلی و آرتمیای بالغ بعد از آماده سازی با دستگاه
HPLC ( High Performance Liquid Chromatography ) آنالیز گردیدند .

با توجه به نتایج بدست آمده و جدول آنالیز واریانس اثر فاکتورهای مدت زمان غنی سازی و دوز دارو در میزان باقیماندگی دارو معنی دار بودند (001/ › p و 05/ › p ) .

بیشترین میانگین میزان تجمع دارو از نظر دوز داروئی دربدن ناپلی آرتمیا دوز 100 میلی گرم طی 6ساعت غنی سازی 843/38 میکروگرم درگرم وزن تر(µg\gr\w.w ) و پس از آن دوزهای 75 و 50 میلی گرم طی 2 ساعت به ترتیب 440/21 و 383/32 میکروگرم درگرم وزن تر و دوز 25 میلی گرم طی 8 ساعت 047/7 میکروگرم در گرم وزن تر بود .

درآرتمیای بالغ نیزبیشترین میانگین میزان تجمع دارو در دوز50 میلیگرم طی 4 ساعت غنی سازی 23/192میکروگرم در گرم وزن تر(µg\gr\w.w ) ودوز100میلی گرم طی 6ساعت غنی سازی 227/170و دوزهای 75 و 25 در مدت زمان 4 ساعت به ترتیب 710/168 و 87 میکروگرم بر گرم وزن تر بدست آمد .

8

6

4

2

مدت زمان غنی سازی برحسب ساعت

دوز داروی مصرفی(mg/l)

880/5

843/38

980/9

530/18

100

583/2

057/15

233/10

440/21

75

437/5

173/3

847/8

383/38

50

047/7

180/5

000/4

683/4

25

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج