یک شنبه 27 مهر 1393

افزایش تولید در استخرهای خاکی پرورش قزل‌آلا در آب شور تا حد سیستم متراکم با استفاده از روش‌های هوادهی

به منظور بررسی اثرهای هوادهی بر افزایش تولید و کاهش حجم آب در جریان در استخرهای خاکی پرورش قزل‌آلا در آب لب‌شور، ماهیان قزل‌آلا با وزن اولیه 25 گرم با تراکم 4ـ2 قطعه در هر متر مربع از سطح استخرهای خاکی رهاسازی شدند و به مدت 120 روز در قالب 3 تیمار (یک تیمار شاهد و دو تیمار آزمایشی) شاخص‌های رشد آنها مورد بررسی قرار گرفت.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3137 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ ایستگاه تحقیقات شیلاتی آبهای شور داخلی ـ بافق

02-0710128000-79

محمود نفیسی بهابادی

با همکاری:

منصور شریفیان ـ عبدالحلیم آخوندی ـ مرتضی علیزاده

رضا خدارحمی ـ حبیب سرسنگی

1381

افزایش تولید در استخرهای خاکی پرورش قزل‌آلا در آب شور
تا حد سیستم متراکم با استفاده از روش‌های هوادهی

استان یزد ـ شهرستان بافق

موسسه تحقیقات شیلات ایران

ایستگاه تحقیقات شیلاتی آبهای شور داخلی

پاییز 1383

چکیده

به منظور بررسی اثرهای هوادهی بر افزایش تولید و کاهش حجم آب در جریان در استخرهای خاکی پرورش قزل‌آلا در آب لب‌شور، ماهیان قزل‌آلا با وزن اولیه 25 گرم با تراکم 4ـ2 قطعه در هر متر مربع از سطح استخرهای خاکی رهاسازی شدند و به مدت 120 روز در قالب 3 تیمار (یک تیمار شاهد و دو تیمار آزمایشی) شاخص‌های رشد آنها مورد بررسی قرار گرفت. کار پرورش در 3 استخر خاکی 3000 مترمربعی انجام شد و به منظور تأمین 2 تکرار برای هر تیمار استخرهای خاکی از وسط به وسیله توری مناسب مجزا گردیدند. هر تیمار شامل 2 تکرار بود و غذادهی انجام شده با استفاده از غذای کنسانتره ساخت کارخانجات تولید غذای آبزیان داخل کشور بود. مقدار غذای مصرفی روزانه براساس وزن ماهی و درجه حرارت آب و بر طبق جداول غذادهی موجود، تعیین و 3 مرتبه در روز به ماهیان موجود در استخرها داده شد. وزن متوسط ماهیها هر 15 روز یکبار طی عملیات زیست‌سنجی تعیین و شاخص‌های رشد در هر زیست‌سنجی محاسبه شد.

منبع تأمین آب یک حلقه چاه نیمه عمیق با شوری حدود 11 گرم در لیتر و دمایºC24 بود که آب چاه پس از وارد شدن به استخرهای خاکی و تحت تأثیر شرایط دمایی محیط (6 ماهه دوم سال) دمای آن تعدیل و جهت پرورش قزل‌آلا مناسب می‌شد.

در طول دوره پرورش، تغییرات میانگین ماهانه درجه حرارت آب از حداقلºC27/10 تا حداکثـرºC18/21، تغییرات میانگین ماهانه اکسیژن محلول در آب از حداقل 04/5 میلی‌گرم در لیتر تا حداکثر 44/10 میلی‌گرم در لیتر، تغییرات میانگین ماهانه pH از حداقل 03/8 تا حداکثر 11/9 متغیر بود. شوری آب در طول دوره پرورش به دلیل تعویض آب استخرها و تبخیر کم تقریباً ثابت و برابر میزان شوری آب ورودی یعنی حدود 11 گرم در لیتر بود.

پس از پایان دوره پرورش، شاخص‌های رشد شامل وزن نهایی، میزان افزایش وزن، میزان رشد روزانه، درصد بقاء، ضریب تبدیل غذایی و ضریب رشد ویژه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. مقایسه میانگین شاخص‌های رشد نشان داد که هوادهی به دلیل افزایش مواد معلق و کدورت آب در شرایط انجام شده در این طرح تحقیقاتی نمی‌تواند عامل مؤثری در کاهش شدت تعویض آب در استخرهای خاکی پرورش قزل‌آلا در آب لب‌شور باشد.

تیمار سوم

تیمار دوم

تیمار اول (شاهد)

میانگین دمای آب°C
دوره پرورش (15 روزه)

عصر

ظهر

صبح

عصر

ظهر

صبح

عصر

ظهر

صبح

60/20

18/21

91/17

39/20

16/21

02/18

81/19

14/19

33/17

دوره اول

96/18

96/18

06/17

68/19

28/19

60/17

45/16

75/16

15/15

دوره دوم

45/16

45/16

79/14

74/15

92/15

32/14

11/15

25/15

78/13

دوره سوم

84/12

84/12

26/12

51/13

43/13

60/12

03/12

14/12

11/11

دوره چهارم

42/14

42/14

08/14

53/14

15/14

65/13

99/13

53/13

30/13

دوره پنجم

37/16

37/16

55/15

34/16

90/15

90/14

54/13

56/13

03/12

دوره ششم

66/12

63/12

04/12

24/13

07/13

14/12

53/11

56/11

27/10

دوره هفتم

79/13

79/13

45/12

63/13

73/13

06/12

08/14

97/11

97/10

دوره هشتم

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج