یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی خواص ضد باکتریائی مرکب اسکوئید و ماهی مرکب

برای انجام این پروژه، نمونه های مرکب از اسکویید ( Loligo sp. ) و ماهی مرکب ( Sepia sp.) از دریای عمان و خلیج فارس به آزمایشگاه منتقل شد و برای بررسی خواص ضد باکتریایی مرکب، آزمایشهایی روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی از جمله استافیلو کوکوس ارئوس ـ با سیلوس سابتیلیس ـ آئروموناس هیدرو فیلا و ویبریو هاروی صورت پذیرفت .
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3966 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ ستاد مرکزی تهران

06-0710436000-79

فریبا اسماعیلی

با همکاری:

تیمور امینی راد ـ رضا باقری

1380-1379

بررسی خواص ضد باکتریائی
مرکب اسکوئید و ماهی مرکب

استان تهران

موسسه تحقیقات شیلات ایران

بخش بیوتکنولوژی

تابستان 1382

چکیده

برای انجام این پروژه، نمونه های مرکب از اسکویید (Loligo sp.) و ماهی مرکب
(Sepia sp.) از دریای عمان و خلیج فارس به آزمایشگاه منتقل شد و برای بررسی خواص ضد باکتریایی مرکب، آزمایشهایی روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی از جمله استافیلو کوکوس ارئوس ـ با سیلوس سابتیلیس ـ آئروموناس هیدرو فیلا و ویبریو هاروی صورت پذیرفت . با روش های مختلف آنتی بیو گرام ـ اسپکتوفتو متری و شمارش کلی باکتری، تأثیر مرکب مورد آزمایش قرار گرفت. تمام آزمایشها حاکی از این بود که مرکب اسکویید و ماهی مرکب، خاصیت بازدارندگی از رشد این گونه باکتری ها دارند که علت آن وجود ماده باز دارنده فعال در مرکب اسکویید و ماهی مرکب می باشد.

در تعیین حداقل میزان کشندگی در باکتری هابا استفاده از مرکب اسکویید و ماهی مرکب نتایجی حاصل شد که حاکی از این است که 20درصد از مرکب اسکویید خاصیت بازدارندگی از رشد این باکتری هاراداردواین میزان برای مرکب ماهی مرکب 25درصد تعیین شد .

تعیین نوع ماده یا مواد ضد باکتریایی موجود در مرکب اسکویید و ماهی مرکب مستلزم مطالعات آتی می باشد .

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج