یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی شناسایی جمعیت های ماهی کلمه با استفاده از اتولیت

درواقع خصوصیات و ویژگی‌های آبی که ماهی در آن زیست می‌کند، در اتولیتها منعکس می‌شود. طی حیات ماهی، اتولیتها مدام رشد کرده و باز جذب هم نمی‌شوند، لذا تفاوت‌های موجود در محیط زندگی آنها از طریق تراکم عناصر مختلف در اتولیتها قابل بررسی است.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2946 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

03-0710300000-78

فرخ پرافکنده حقیقی

با همکاری:

سهراب رضوانی _ امین اله تقوی _ حمید پیروان

نیما پورنگ _ محمد صیاد بورانی _ مهدی مقیم

1380-1378

بررسی شناسایی جمعیت های ماهی کلمه
با استفاده از اتولیت

گیلان _ مازندران

موسسه تحقیقات شیلات ایران

بخش مدیریت ذخایر

پاییز 1383

چکیده

درواقع خصوصیات و ویژگی‌های آبی که ماهی در آن زیست می‌کند، در اتولیتها منعکس می‌شود. طی حیات ماهی، اتولیتها مدام رشد کرده و باز جذب هم نمی‌شوند، لذا تفاوت‌های موجود در محیط زندگی آنها از طریق تراکم عناصر مختلف در اتولیتها قابل بررسی است.

برای بررسی امکان استفاده از روش تعیین عناصر کمیاب در ماهی کلمهRutilus rutilus طی سالهای 79-1378 ، از مناطق آستارا، انزلی، بابلسر و بندر ترکمن تعداد 98 عدد ماهی جمع آوری شد. میزان عناصر کمیاب مانند Zn, Cu, Fe, Sr, K, Br در اتولیت با استفاده از روش PIXE تعیین شدند.

نتایج نشان می‌دهد که عناصر Zn, Cu, Fe, Sr, K در میان عناصر مطالعه شده برای تفکیک جمعیت ماهیان کلمه نتیجه بهتری داشته است و در واقع، بعنوان مارکرهای اصلی تلقی می شوند. این بررسی در دو حالت تفکیک کلاسهای سنی و حالت کلی، بدون در نظر گرفتن کلاسهای سنی، نشان داد که اختلاف تجمع عناصر کمیاب در دو منطقه آستارا و بندر ترکمن معنی دار است ولی دو ناحیه بابلسر و بندر انزلی براحتی قابل تفکیک نیستند. برای تائید نتیجه حاصله اختلاف میانگین طول ماهیان کلمه در چهار ناحیه مطالعه شده مقایسه شد که نتایج نشان داد که اختلاف میانگین طولی در دو ناحیه آستارا و بندر ترکمن معنی دار است

منطقه

تعداد

دامنه

دامنه

آستارا

8

6/15 6/168

200-155

27 8/83

5/143-8/60

انزلی

5

3/7 8/173

185-165

4/7 7/85

8/95-8/75

بابلسر

3

5/5 3/190

196-185

8/10 6/114

122-2/102

بندر ترکمن

8

2/6 4/189

203-184

3/12 9/114

5/128-100

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج