یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی وضعیت صید مولدین میگوی سفید هندی (P. indicus) توسط شناورهای مولدگیر در منطقه جاسک

از سال 1373 تا کنون همه ساله صید مولدین میگوی سفید هندی در زیستگاهها و صیدگاههای مهم استان هرمزگان از منطقه سیریک آغاز و تا منطقه گابریک واقع در حوزه شرقی جاسک ادامه می‌یابد. پروژه بررسی وضعیت صید شناورهای مولدگیر طی سالهای 81 و 1380 بمنظور دستیابی به شناسایی و میزان صید گونه‌های مختلف میگو، تعیین نسبت جنسی میگوی سفید هندی درصید، مشخص کردن درصد مراحل باروری و تعیین نقشه پراکنش گونه مذکور در صیدگاههای استان هرمزگان اجراء گردید.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2814 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

05-0710343000-79

غلامعباس زرشناس

با همکاری:

محمد مومنی ـ علی سالارپور ـ سعید مسندانی

شهرام قاسمی ـ احسان کامرانی

1381-1379

بررسی وضعیت صید مولدین میگوی سفید هندی(P. indicus) توسط شناورهای مولدگیر در منطقه جاسک

استان هرمزگان ـ بندرعباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

بخش مدیریت ذخایر آبزیان

پاییز 1383

چکیده

از سال 1373 تا کنون همه ساله صید مولدین میگوی سفید هندی در زیستگاهها و صیدگاههای مهم استان هرمزگان از منطقه سیریک آغاز و تا منطقه گابریک واقع در حوزه شرقی جاسک ادامه می‌یابد. پروژه بررسی وضعیت صید شناورهای مولدگیر طی سالهای 81 و 1380 بمنظور دستیابی به شناسایی و میزان صید گونه‌های مختلف میگو، تعیین نسبت جنسی میگوی سفید هندی درصید، مشخص کردن درصد مراحل باروری و تعیین نقشه پراکنش گونه مذکور در صیدگاههای استان هرمزگان اجراء گردید.

نمونه برداری بصورت هر دو هفته یکبار توسط شناورهای سنتی مجهز به تور ترال از صیدگاههای واقع در مناطق غربی و شرقی جاسک و سیریک بمدت پنج ماه در سال انجام گردید. اطلاعات تعداد میگوهای مولد صید شده بصورت روزانه و به تفکیک صیدگاه و بر حسب تعداد شناورها از ستاد میگو دریافت میگردید. آنالیز داده ها و ترسیم نمودارها با استفاده از بسته نرم افزار Excel و آنالیز نسبت جنسی از طریق آزمون مربع کای ، مقایسه میانگین طول کاراپاس جمعیت از آنالیز واریانس یکطرفه Anova و گروه بندی جمعیتها با استفاده از آزمون مکمل (Tukey) انجام گردید.

نتایج نشان داد که میگوی سفید هندی بعنوان گونه غالب و بمیزان 5/59 درصد از کل صید استحصالی میگو از صیدگاههای حوزه شرقی و غربی جاسک و 25 درصد از کل صید در صیدگاههای منطقه سیریک را بخود اختصاص داده است. سایر گونه‌ها شامل ببری سبز، موزی، سرتیز، استبنجی و خنجری بترتیب به عنوان صید ضمنی در ترکیب صید مناطق جاسک و سیریک بترتیب به میزان 5/20 و 20 درصد، 5/13 و 5/19 درصد، 5/5 و 16 درصد، 0 و5/14 درصد و 1 و 5/4 درصد وجود داشت.مـیزان CLM50 برای میگوی مولـد سـفید هندی در مراحل 3و4 بـاروری در صـیدگاههـای جاسـک 7/34 میلیمتر و در صیدگاههای سیریک 5/34 میلیمتر محاسبه گردید.

میانگین طول کاراپاس مولدین میگوی سفید هندی در صیدگاههای شرقی و غربی جاسک نسبت به منطقه سیریک بطور معنی دار بزرگتر بوده است و مقایسه آنها نشان داد که از نظر جمعیتی در دو زیر مجموعه جداگانه‌ای قرار گرفته‌اند (05/0α=). مقایسه نسبت جنسی بین میگوهای این گونه نشان داد که تعداد میگوهای نر بر ماده برتری داشته و طی دوره بررسی اختلاف معنی دار با ضریب اطمینان 95 درصد وجود داشته است.

بیشترین تراکم میگوهای بارور مرحله 3 و 4 از گونه سفید هندی، ببری سبز و موزی در صیدگاههای شرق و غرب جاسک طی ماههای فروردین تا خرداد و در صیدگاههای سیریک طی ماههای خرداد تا تیر مشاهده گردید.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج