یک شنبه 27 مهر 1393

مونیتورینگ بررسی ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان ـ سواحل سیستان و بلوچستان

در شهـریـور مـاه سـال 1381، به مدت 16 روز (21/6/81 لغایت 5/7/81) نمونـه بـرداری از 92 ایستگـاه در دریـای عمـان ( دماغـه میـدانـی تا خلیـج گـواتـر ) انجـام شـد. شکـوفـائـی و ازدیـاد جمعیـت نوعـی عـروس دریـائـی در منطقـه مشکـلات زیـادی را در نمـونه برداری از لایـه هـای عمقـی کمتـر از 30 متـر بـوجـود آورد و 5 ایستگـاه از محاسبـات حذف گردیـد.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2951 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

03-0710339000-80

غلامرضا دریانبرد

با همکاری:

سیدعباس حسینی ـ تورج ولی نسب

1381-1380

مونیتورینگ بررسی ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان ـ سواحل سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان ـ چابهار

مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

بخش مدیریت ذخایر

پاییز 1383

چکیـده

در شهـریـور مـاه سـال 1381، به مدت 16 روز (21/6/81 لغایت 5/7/81) نمونـه بـرداری از 92 ایستگـاه در دریـای عمـان ( دماغـه میـدانـی تا خلیـج گـواتـر ) انجـام شـد. شکـوفـائـی و ازدیـاد جمعیـت نوعـی عـروس دریـائـی در منطقـه مشکـلات زیـادی را در نمـونه برداری از لایـه هـای عمقـی کمتـر از 30 متـر بـوجـود آورد و 5 ایستگـاه از محاسبـات حذف گردیـد.

برآورد بیـومـاس کـل آبزیـان 0/63504 تن شـد که از این مقـدار 9/81 درصـد آن مربـوط به عـروس دریـائـی بـود. مقـدار بیـومـاس از غـرب به شـرق روند افـزایشـی را نشـان داد. همچنیـن از غـرب به شـرق بر مسـاحت منطقـه نیـز افـزوده می شـود. بیـومـاس آبـزیـان به تفکیـک تجـاری و غیـر تجـاری به ترتیـب 9/7424 و 1/56079 تـن بـرآورد شـد. بـا حـذف بیـومـاس عـروس دریـائـی از محـاسبـات ، مقـدار بیـومـاس منطقـه 3/11468 تـن برآورد گردیـد که نسبت به تحقیـق سال 1378 که 8/38910 تن برآورد شده بود ، 5/70 درصدکـاهـش یافتـه اسـت.

بیشتـریـن بیـومـاس را آبزیـان ذیل دارا بودنـد:

عـروس دریائـی (7/52035 تن) ، سپـرماهیـان (1/2544 تن) ، یـال اسبـی سـر بـزرگ (7/1165 تن) و سنگسـر معمـولـی (7/1099 تن)

کـاهـش شـدیـد بیـومـاس در برخـی از گونـه ها مشـاهـده شـده و بـررسـی فـراوانـی طـولـی ماهیـان مهـم و اقتصـادی منطقـه نیـز نشـان داد که میـانگیـن طولـی آنهـا رونـدی رو بـه کاهـش داشتـه است.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج