یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی اثرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت کارگاههای پرورش میگو در منطقه تیاب

توسعه فعالیت‌های تکثیر و پرورش میگو در سواحل جنوبی کشوربخصوص در استان هرمزگان دردهه اخیر رشد چشمگیری را از خود نشان داده است.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2900 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

02-0710143000-82

غلامرضا اکبرزاده

با همکاری:

کیوان اجلالیـکیومرث روحانیـ محسن ملکوتیـ ناصر آقاجریـ کاظم جوکارـ فرشته سراجیـ مریم سلیمی‌زادهـ محمد صدیق مرتضویـ داوود رستمی

81-1379

بررسی اثرات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت

کارگاههای پرورش میگو در منطقه تیاب

استانهرمزگانـبندرعباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

بخشاکولوژی

پاییز 1383

چکیده

توسعه فعالیت‌های تکثیر و پرورش میگو در سواحل جنوبی کشوربخصوص در استان هرمزگان دردهه اخیر رشد چشمگیری را از خود نشان داده است.

به منظور بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های آبزی پروری در منطقه تیاب، عملیات نمونه‌برداری از آب و رسوب در 8 ایستگاه انتخابی ازکانال‌های ورودی و خروجی سایت‌های پرورشی طی دوره پرورش و10ایستگاه در خورهای تیاب و مازغ طی یک سال(1380 ) بطور ماهانه صورت گرفت. در این تحقیق، بعضی از پارامترهای زیستی(کلروفیل a، فیتوپلانکتونها، زئــوپلانکتونها، ماکروفونا و مایوفونا ) و غیر زیستی(دمای آب، pH، شوری،‌ اکسیژن محلول، نیترات، نیتریت، آمونیاک، فسفات، فسفر کل، مواد معلق کل، B.O.D5، کربن آلی، مواد آلی کل و دانه‌بندی رسوبات ) مورد مطالعه قرار گرفتند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین تغییرات نوترینت‌ها و شوری در پساب‌های خروجی و محل ریزش پساب‌ها نسبـــت بـــه خــوریـــات تیـــاب و مازغ به مراتب بیشتر بوده است و غلظت اکثر پارامترها به سمت دریا کاهش چشمگیری را از خود نشان داده است.بطوریکه نتایج آنالیز واریانس یکطرفه در خصوص مقایسه میانگین پارامترها بین پساب‌های خروجی و سایر مناطق مورد مطالعه(کانال‌های آبــرسانی، مکــان‌های آبگیــری و خـــورهای تیاب و مـــازغ) اختــلاف معنـــی‌داری را از خــود نشــان داده است (05/0P<).درمطالعه نمونه‌های زیستی 3 گروه و 58 جنس از فیتو پلانکتونها، 12گروه از زئوپلانکتون‌ها، 8 گروه ازماکروفونا و9 گروه از مایوفونا مورد شناسایی کمی و کیفی قرار گرفتند.

بطورکلی میزان تراکم پلانکتونها و کلروفیلa درپسابهای خروجی و محل ریزش پسابها بسیار کمتر ازسایرمناطق مورد مطالعه بوده است.

نتایج نشان می‌دهد که در پساب‌های خروجی و محل ریزش پساب‌ها تنوع و تراکم ماکروفونا نسبت به سایر مناطق مورد مطالعه کاهش چشمگیری را از خود نشان داده‌ است.

از سویی، مقایسه غلظت پارامترهای مورد مطالعه با استانداردهای موجود و تحقیقات انجام شده نشان داده است که میزان این پارامترها فعلاً در زیر حد مجاز خود قرار دارد و در حال حاضر نمی‌توانند مشکلات زیست محیطی را در خوریات و سواحل ایجاد نمایند.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج