یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی وضعیت صید سطحزیان ریز (ساردین ماهیان) در منطقه جاسک و ارتباط آن با فاکتورهای هیدرولوژیک

بررسی درموردساردین ماهیانی که توسط قایق های مجهز به تور پرساین وتور جل ساردین (محاصره ‌ای ساحلی)ازمهر1380تاآبان1381در سواحل جاسک صید شده بودند، مشخص کردکه 4گونه از جنس)Sardinella,S. sindensis,S. albella S. longiceps (S. gibbosa,و یک گونه از جنس Dusumieria D. acuta) (وجوددارند. ساردین ماهیان بترتیب 8/83% و 4/87% ازترکیب کل صیدتور پرساین وتور جل ساردین وازبین ساردین ماهیان نیزS. Sindensis بترتیب 8/87% و7/92%ازترکیب صیدتور پرساین وتور جل ساردین را بخود اختصاص داد.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2799 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

03-0710343000-81

علی سالارپور

با همکاری:

احسان کامرانی ـ غلامعباس زرشناس ـ محمد درویشی

کاظم خدادای جوکار ـ رامین کریم زاده ـ عبدالمهدی ایران

1381-1380

بررسی وضعیت صید سطحزیان ریز (ساردین ماهیان) در منطقه جاسک و ارتباط آن با فاکتورهای هیدرولوژیک

استان هرمزگان ـ بندرعباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

گروه زیست شناسی دریا

پاییز 1383

چکیده

بررسی درموردساردین ماهیانی که توسط قایق های مجهز به تور پرساین وتور جل ساردین (محاصره ‌ای ساحلی)ازمهر1380تاآبان1381در سواحل جاسک صید شده بودند، مشخص کردکه 4گونه از جنس)Sardinella,S. sindensis,S. albellaS. longiceps (S. gibbosa,و یک گونه از جنس DusumieriaD. acuta) (وجوددارند. ساردین ماهیان بترتیب 8/83% و 4/87% ازترکیب کل صیدتور پرساین وتور جل ساردین وازبین ساردین ماهیان نیزS. Sindensisبترتیب 8/87%و7/92%ازترکیب صیدتور پرساین وتور جل ساردین را بخود اختصاص داد.متوسط صید بر واحد تلاش(CPUE) ساردین ماهیان در روش صید پرساین299(کیلوگرم/تورریزی)ودرروش صید جل ساردین 656 (کیلوگرم/تورریزی) بدست آمد. بین صید بر واحد تلاش تور پرساین در فصول مختلــف، اختلاف معنی داری وجـــود داشت(05/0P<).

نتایج حاصل از بررسی زیستی ساردین ماهیان صیدشده توسط تورپرساین نشان میدهدکه اوج تخم ریزی برایS. sindensis در ماه اردیبهشت وبرایS. albellaدرخردادماهمشاهده شد. مقدار LM50 برایS. sindensis 155میلی مترمحاسبه شد.نسبت جنسی ماده به نر دردوگونه S. sindensis و S. albellaطی دوره بررسی اختلاف معنی دار را در سطح قابل انتظار (1:1) نشان نداد(05/0P>). برای گونه‌S. sindensis پارامترهای رشد K‌ وL∞،به ترتیب(yr-1)9/1و95/19سانتی متروضرایب مرگ ومیر Z ، M ، F به ترتیب (yr-1) 77/7، (yr-1) 94/2 ، (yr-1)83/4 و ضریب بهره‌برداری(E) 62/0 بدست آمد.

برای گونهS. albella پارامترهای رشد K‌ وL∞ به ترتیب (yr-1) 1/1 و75/15 سانتی متروضرایب مرگ ومیرZ ،M ، F به ترتیب (yr-1) 88/4، (yr-1) 2/2 ، (yr-1)68/2 و ضریب بهره‌برداری(E) 55/0 بدست آمد. رابطه طول با وزن، فراوانی طولی وهمچنین هم‌آوری درساردین ماهیان جنس Sardinellaبدست آمد.

آزمون همبستگی پیرسون معلوم کرد که بین مقادیر پارامترهای فیزیکی وشیمیایی آب(pH، دمای آب، شوری، کلروفیلa،-No3، -No2، Po4-) و صید بر واحد تلاش ساردین ماهیان تور جل ساردین وهمچنین صید بر واحد تلاش ساردین ماهیان تورپرساین همبستگی معنی دار بدست نیامد(05/0P>).

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج