یک شنبه 27 مهر 1393

ارزیابی بهداشتی صیدگاههای ماهی خاویاری دارای کد EC در استان مازندران

در این تحقیق، چهار مرکز عمل آوری خاویار دارای کد EC استان مازندران، طی سالهای 82-81 ، با هدف ارزیابی میزان تطابق وضعیت مراکز عمل آوری خاویار(میرود، حسن آباد، نشتارود و ایزده) با موازین اتحادیه اروپا ، مورد بررسی قرار گرفته است.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2924 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

04-0710442000-80

علی سلمانی جلودار

با همکاری:

محمود اسدالهی _ رضا صفری _ احمد غروقی _ عباس شیخ الاسلامی

ناصر مؤمنی _ زهرا بانکه ساز _ محجوبه نیرانی

1382-1380

ارزیابی بهداشتی صیدگاههای ماهی خاویاری
دارای کد EC در استان مازندران

استانمازندران - ساری

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش بیوتکنولوژی آبزیان

پاییز 1383

چکیده

در این تحقیق، چهار مرکز عمل آوری خاویار دارای کد EC استان مازندران، طی سالهای
82-81 ، با هدف ارزیابی میزان تطابق وضعیت مراکز عمل آوری خاویار(میرود، حسن آباد، نشتارود و ایزده) با موازین اتحادیه اروپا ، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مورد آزمایش شامل خاویار خام و عمل آوری شده ، آب مصرفی ، تست فینگر پرسنل عمل آوری کننده (خاویار ساز ، کمک خاویارساز و ماهی بر ) ، ابزار آلات مورد استفاده (جارو ، چاقو ، کفگیر ، الک و تاس ) ، سطح میز عمل آوری و فضای خاویار سازی بوده است. در این بررسی، 7 عامل میکروبی شامل شمارش کلی باکتری، کلی‌فرم‌، اشریشیا کلی ، استافیلوکوکوس اورئوس ، کپک و مخمر، جداسازی کلستریدیوم بوتولینوم و لیستریا مونوسیتوژنز و 2 عامل شیمیایی شامل مجموع ازت فرار (TVN) و pH ، با انجام 6840 آزمایش، مورد مطالعه قرار گرفته است.

نتایج آزمایشها نشان داده است که میزان آلودگی کپک و مخمر در نمونه های مختلف بیشتر از حد استاندارد ( ایران و اروپا ) بوده و با موازین EC تطابق ندارد ولی سایر آزمایشهای میکروبی و شیمیایی در حد استاندارد ایران و اروپا بوده است .

با انجام این تحقیق و مقایسه مراکز عمل آوری خاویار دارای کد EC ، مشخص گردید که با بکار گیری سیستم HACCP در این مراکز، بار آلودگی بشدت کاهش یافته و اختلاف معنی داری ما بین این مراکز و مراکز سنتی عمل آوری خاویار (فاقد اجرای سیستم HACCP ) وجود دارد و این امر حاکی از رعایت موازین اتحادیه اروپا در عمل آوری خاویار است. با این وجود ، ارائه و بکارگیری راهکارهای مناسبتر به منظور کاهش برخی از فاکتورهای میکروبی (نظیر کپک و مخمر) و عرضه محصولی منطبق با موازین EC ، امری ضروری است.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج