یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی امکان پرورش جلبکهای مهم و اقتصادی با تاکید برجنس گراسیلاریا در مناطق طبیعی و استخرهای خاکی

پروژه کشت و پرورش جلبکهای در یایی با تاکید بر گراسیلاریا طی سالهای 78 تا 80 انجام پذیرفت. در این تحقیق 5 گونه جلبک انتخاب و در فصول مختلف سال آزمایش گردید.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3926 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

03-0710439000-78

علی مهدی آبکنار

با همکاری:

تیمور امینی راد ـ عبدالله حق پناه ـ گیلان عطاران فریمان ـ شراره خدامی

1380-1378

بررسی امکان پرورش جلبکهای مهم و اقتصادی با تاکید برجنس گراسیلاریا در مناطق طبیعی و استخرهای خاکی

استان سیستان و بلوچستان ـ چابهار

مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

بخش آبزی پروری

پاییز 1383

چکیده

پروژه کشت و پرورش جلبکهای در یایی با تاکید بر گراسیلاریا طی سالهای 78 تا 80 انجام پذیرفت. در این تحقیق 5 گونه جلبک انتخاب و در فصول مختلف سال آزمایش گردید.

- جلبک گراسیلاریا(Gracilaria corticata) در مدت حدود 35 روز به ماکزیمم رشد خود رسیده و در تمام فصول سال افزایش وزنی حدود 5/2 تا 3 برابر نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس در محیط دریا حاکی از آن است که مقدار میانگین وزن جلبکها در فصول مختلف یکسان، اما در استخرهای خاکی مقدار میانگین وزن جلبکها درفصول مختلف یکسان نیست واختلاف معنی دار است.

- جلبک سبز اولوا(Ulva fasiata)در فصول بهار و تابستان رشد بالایی داشته و افزایش وزنی حدود 5 برابر طی مدت 28 روز نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که میانگین وزنی ومیزان رشد این جلبک در فصول مختلف سال متفاوت است واختلاف معنی دار می باشد.

- جلبک قهوه ای سیستوسیرا( Cystoseira indica)در فصول پاییز و زمستان رشد بالایی داشته و افزایش وزنی حدود 5 تا 7 برابر طی 45 روز مشاهده شد، نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که مقدار میانگین وزن جلبکها در فصول مختلف یکسان نیست و تفاوت معنی دار است .

- جلبک قهوه ای سارگاسوم (Sargassum glaucescens) در فصول پاییز و زمستان رشد خوبی داشته و افزایش وزنی حدود 3 تا 5 برابر طی 45 روز نشان داد ، نتایج نشان می دهد که مقدار میانگین وزن جلبکها در فصول مختلف در دریا یکسان است و اختلاف معنی دار نیست ولی در استخر حاکی از آن است که مقدار میانگین وزن جلبکها در فصول مختلف یکسان نیست و تفاوت معنی دار است.

- جلبک قهوه ای نیزیمودینیا(Nizimuddinia zanardinii)در استخر رشد خوبی نداشته ولی در دریا رشد بالایی داشته و 3 تا 5 برابر افزایش وزن مشاهده شد، نتایج نشان می دهد که میانگین وزن جلبکها در فصول مختلف یکسان نیست و اختلاف با احتمال خطای کمتر از 5% معنی دار است.

بر اساس نتایج بدست آمده جلبک گراسیلاریا در تمام فصول سال رشد تقریبا یکسانی داشته و جلبکهای قهوه ای در فصول پاییز و زمستان و جلبک سبز در فصول بهار و تابستان رشد بهتری داشتند.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج