یک شنبه 27 مهر 1393

اندازه گیری انرژی قابل هضم (DE) و انرژی قابلمتابولیسم (ME) مواد پروتئینی (پودر ماهی و سویا)

در این آزمایش میزان انرژی قابل هضم و انرژی قابل سوخت و ساز دو ماده خوراکی پروتئینی شامل پودر ماهی و کنجاله سویا در ماهی قزل آلای رنگین کمان در دو وزن 120 و 220 گرم مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای این منظور از مارکر اکسیدکروم و روش جمع آوری نمونه مدفوع استفاده گردید و ماهیان آزمایشی نیز در تانک فایبرگلاس نگهداری شدند. مقادیــرDE و ME با توجه به تجزیه خوراک، مدفوع، میزان انرژی و اکسیدکروم در آنها مورد محاسبه قرار گرفتند.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3133 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان

02-0710104000-79

سیدکمال‌الدین علامه فانی

با همکاری:

عباسعلی استکی ـ نصراله محبوبی صوفیانی ـ جواد پوررضا

1381-1379

اندازه گیری انرژی قابل هضم (DE) و انرژی قابل
متابولیسم (ME) مواد پروتئینی (پودر ماهی و سویا)

در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان

استان اصفهان

مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان

بخش آبزی پروری

تابستان 1382

چکیده

در این آزمایش میزان انرژی قابل هضم و انرژی قابل سوخت و ساز دو ماده خوراکی پروتئینی شامل پودر ماهی و کنجاله سویا در ماهی قزل آلای رنگین کمان در دو وزن 120 و 220 گرم مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای این منظور از مارکر اکسیدکروم و روش جمع آوری نمونه مدفوع استفاده گردید و ماهیان آزمایشی نیز در تانک فایبرگلاس نگهداری شدند. مقادیــرDE و ME با توجه به تجزیه خوراک، مدفوع، میزان انرژی و اکسیدکروم در آنها مورد محاسبه قرار گرفتند. مقدار انرژی قابل هضم برای پودر ماهی با 5/62 درصد پروتئین خام در وزن های 120 و 220 گرم به ترتیب برابر 3700 و 3591 کیلوکالری بر کیلوگرم و برای کنجاله سویا با 4/41 درصد پروتئین خام به ترتیب برابر 3004 و 2889 کیلوکالری بر کیلوگرم اندازه گیری شد. انرژی قابل متابولیسم برای پودر ماهی در دو وزن مذکور به ترتیب به میزان 3204 و 3110 و برای کنجاله سویا برابر 2601 و 2502 کیلوکالری بر کیلوگرم محاسبه گردیدند.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج