یک شنبه 27 مهر 1393

تعیین ترکیب طولی و گونه ای تورهای گوشگیر شیری دوطبقه در منطقه دیر

نظربه اینکه در چند سال اخیر، صیادان بخش سنتی اقدام به مونتاژ تورهایی با ارتفاع 30 متر نموده وهم اکنون نیز قشرعظیمی از جامعه صیادی استان بوشهر با این شیوه صید مبادرت به استحصال آبزیان می نمایند و چون ساخت وبکارگیری تورهای با ارتفاع 30 متر مغایر با آیین نامه اجرائی مدیریت ذخیره و تکثیر و پر ورش تحقیقات شیلات است و اطلاع دقیقی از ترکیب طولی وگونه ای این شیوه صید موجود نمی باشد ،لذا بخش مدیریت ذخائر مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس –بوشهر با همکاری معاونت صید وصنایع شیلاتی ادره کل شیلات بوشهر پروژه ا
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2750 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده میگوی کشور

05-0710337000-80

رجب خدادادی

با همکاری:

یدالله بیات ـ نجف گلستانی ـ فرهاد کهفی زاده

81-1380

تعیین ترکیب طولی و گونه ای تورهای
گوشگیر شیری دوطبقه در منطقه دیر

استان بوشهر - بوشهر

پژوهشکده میگوی کشور

بخش مدیریت ذخایر آبزیان

زمستان1382

خلاصه

نظربه اینکه در چند سال اخیر، صیادان بخش سنتی اقدام به مونتاژ تورهایی با ارتفاع 30 متر نموده وهم اکنون نیز قشرعظیمی از جامعه صیادی استان بوشهر با این شیوه صید مبادرت به استحصال آبزیان می نمایند و چون ساخت وبکارگیری تورهای با ارتفاع 30 متر مغایر با آیین نامه اجرائی مدیریت ذخیره و تکثیر و پر ورش تحقیقات شیلات است و اطلاع دقیقی از ترکیب طولی وگونه ای این شیوه صید موجود نمی باشد ،لذا بخش مدیریت ذخائر مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس –بوشهر با همکاری معاونت صید وصنایع شیلاتی ادره کل شیلات بوشهر پروژه ای را تحت عنوان"تعیین ترکیب طولی وگونه ای تورهای گوشگیر شیری دو طبقه (دوپانل )"را تصویب نمود.

در مجموع، مدت زمان اجرای پروژه 15ماه در نظر گرفته شد که از این مدت ، 12 ماه آن فاز عملیاتی را شامل می شد . طی مدت زمان اجرای پروژه، هفت گشت دریائی انجام گرفت که میزان تلاش صیادی هر طاقه تور(CPUE) در تمامی گشتهای دریائی انجام گرفته مشخص شده ودر گزارش بطور اجمال به آن اشا ره گردیده است .

در خصوص شیب تور هنگام صید (زاویه خمش تور )نیز در گزارش به طور مختصر توضیح داده شده است.

وزن کل ماهیان صید شده 158/4269 کیلـوگـرم است ترکیب طولی وگونه ای ماهیان صید شده طی مـدت زمان اجرای پروژه به شـرح ذیل می باشد:

ماهی زرده 42% - هـوور 19% - کـوسـه ماهی 19% - سـارم 8% - شــیر 7% سـوکـلا (سکـن ) 3% وماهیان صـافـی (جـش ) - کـوتر – گالـیت(دلفـین ماهی ) – مـارلـین (بادبان ماهی ) – سـفره ماهی – خـارو –حـلوسیـاه و کفـشک در مجموع 2% از کـل صـید را بخود اختصاص داده اند. هما نطور که آمار نشان می دهد، اکثر گونه های صـید شده را آبزیان سطـح زی تشکیل می دهد که هـدف اصـلی صیـد می باشد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج