یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی ذخایر گونه های مهم اقتصادی شیر و قباد بر اساس خصوصیات بیومتری ماهیان در سواحل چابهار

برخی از فاکتورهای ماهی شیر در سال81 –80 دردریای عمان سواحل سیستان و بلو چستان مورد بررسی قرارگرفته است. بررسی وضعیت صید و تلاش گونه هـای شیـر و قبــاد بر اساس آمار صید اداره کل شیلات استان از ســال 76 تا 81 نیــز انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات شاخص گنادی ( G.S.I) یک دوره تخمریزی طولانی را از اسفند تا مرداد ماه همراه با اوج آن در ماههای فروردین – اردیبهشت برای گونه شیر نشان داد.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3124 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

05-0710339000-79

سیدعباس حسینی

با همکاری:

غلامرضا دریانبرد ـ فرهاد کیمرام

1380

بررسی ذخایر گونه های مهم اقتصادی شیر و قباد بر اساس خصوصیات بیومتری ماهیان در سواحل چابهار

استان سیستان و بلوچستان ـ چابهار

مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور

بخش مدیریت ذخایر

پاییز 1383

چکیده

برخی از فاکتورهای ماهی شیر در سال81 –80 دردریای عمان سواحل سیستان و بلو چستان مورد بررسی قرارگرفته است. بررسی وضعیت صید و تلاش گونه هـای شیـر و قبــاد بر اساس آمار صید اداره کل شیلات استان از ســال 76 تا 81 نیــز انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات شاخص گنادی ( G.S.I) یک دوره تخمریزی طولانی را از اسفند تا مرداد ماه همراه با اوج آن در ماههای فروردین – اردیبهشت برای گونه شیر نشان داد.نتایج شاخص کبدیH.I)) نشان دادکه قبل از اوج تخمریزی(اردیبهشت) به بیشترین میزان خود افزایش و بعد ازآن کاهش می یابد.درصدجنسی نرو ماده طی نمونه برداری ازنسبت 1:1 برخورداربود.(df=1,α=0.05,χ2=0.38)براساس میانگین طول دربلوغ جنسی( Lm50%=94 cm) و با احتساب صید ماهی شیراز طول چنگالی 96 سانتیمتر،چشمه استاندارد(گره تاگره مقابل)برای این گونه171 میلیمتر(" 4/3 6) تعیین گردید. در بررسی محتویات معده این گونه، ماهیان سطح زی ریز از خانواده شگ ماهیان( Clupeidae) بیشترین سهم را دارا بودند(47%).ترکیب طولی ماهی شیر به تفکیک ماه و ابزار صید مورد بررسی قرار گرفت.تجزیه و تحلیل میزان صید ماهی شیربه تفکیک اندازه چشمه تور(تورهای شوریده ایی و شیری) نیز صورت گرفت. پارامترهای پویایی جمعیت برای این گونه با استفاده از اطلاعات فراوانی طولی محاسبه و با تحقیقات پیشین در اقیانوس هند مقایسه گردید.نتایج حاصله از ضریب بهره برداری81/0E = افزایش سطح بهره برداری را نشان داد.صید ماهی شیر درسال81 در مقایسه با سال 76 به میزان 9/1 برابردر آبهای سیستان و بلوچستان افزایش داشته است.به‌رغم کاهش تلاش صیادی کل (طاقه.روز)،میزان ) CPUE کیلو گرم/طاقه.روز ) این گونه در سال 81 در مقایسه با سال 76 افزایش یافته بود.علاوه برکاهش میزان صید ماهی قباد درسال 81 درمقایسه باسال77 ( 69%) ، میزانCPUE نیزکاهش نشان داده است.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج