یک شنبه 27 مهر 1393

تعیین مدت زمان و روش نگهداری مناسب جهت پوسیدگی کود آلی مورد استفاده در آبزی پروری

در شهریور سال 1379، مقدار مورد نیاز کود گاوی تازه از گاوداری گلشهر اصفهان به محل انجام آزمایش منتقل و در قالب پنج تیمار سیلوها، دپوهای بدون پوشش پلاستیک، دپوهای با پوشش پلاستیک، بشکه‌ها و لوله‌ها نگهداری شده و تا اردیبهشت سال 1380 بصورت ماهانه از آنها نمونه‌گیری شد.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2948 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام اصفهان

01-0710104000-79

عباسعلی استکی

با همکاری:

سیدکمال الدین علامه ـ منصور شریفیان ـ مرتضی هدایت

1380-1379

تعیین مدت زمان و روش نگهداری مناسب جهت پوسیدگی
کود آلی مورد استفاده در آبزی پروری

استان اصفهان

مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام اصفهان

بخش تحقیقات شیلات

پاییز 1383

چکیده

در شهریور سال 1379، مقدار مورد نیاز کود گاوی تازه از گاوداری گلشهر اصفهان به محل انجام آزمایش منتقل و در قالب پنج تیمار سیلوها، دپوهای بدون پوشش پلاستیک، دپوهای با پوشش پلاستیک، بشکه‌ها و لوله‌ها نگهداری شده و تا اردیبهشت سال 1380 بصورت ماهانه از آنها نمونه‌گیری شد. طی این مدت از سه محل در اصطبلهای گاوداری مربوطه نیز نمونه‌گیری بعمل آمد و نمونه‌ها از نظر کلسیم، سدیم، NDF ، ADF ، پروتئین خام، چربی خام،‌ رطوبت،‌ فیبر، مواد معدنی، مواد خشک و NFE مورد تجزیه قرار گرفتند و دما، pH و ردوکس پتانسیل در محل تیمارها اندازه‌گیری شدند و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایــج نشان داد که اثر تیمار و اثر ماه بر تغییرات اکثر پارامترهــای اندازه‌گیـری شده معنــی‌دار است (05/0P≤ ≤ 01/0 و 01/0 P<). در تیمار دپو با پوشش پلاستیکی متوسط دما نسبت به سایر تیمارها بالاتر و پس از آن بترتیب دپو بدون پوشش پلاستیک، سیلوها و بشکه‌ها قرار داشتند. افزایش دما در ماه اول ماندگاری شدید بود که طی 5-4 ماه ماندگاری، نوسانهایی را نشان داد ولی پس از آن، تغییرات چشمگیری نداشت. میزان رطوبت دپوهای بدون پوشش پلاستیک از سایر تیمارها بیشتر بوده و مناسبترین رطوبت معادل 50-40 درصد در سیلوها و دپوهای با پوشش پلاستیک بدست آمد. کمترین درصد کلسیم و بیشترین درصد سدیم در کود تازه اصطبلهای گاوداری اندازه‌گیری شد. در 2 ماه اول ماندگاری، در اکثر تیمارهای مورد مطالعه بشدت از میان NDF کاسته شد ولی درصد آن در سیلوها و دپوهای بدون پوشش پلاستیک پس از 6 ماه و در تیمار دپوهای با پوشش پلاستیک و بشکه‌ها پس از 5 ماه ماندگاری به حداکثر رسید. درصد ADF در ماه اول ماندگاری در اکثر تیمارها بشدت کاهش یافت و پس از 4 ماه به حداکثر رسید. از درصد پروتئین در سیلوها، دپو بدون پوشش پلاستیک و دپو با پوشش پلاستیک در ماه اول ماندگاری بشدت کاسته شده بود ولی 6 ماه ماندگاری بعدی میزان آن را افزایش داد تا جایی که در تیمار دپو با پوشش پلاستیک به حدود 9 درصد رسید. بنابراین، این تیمار مطلوب‌ترین وضعیت را از نظر میزان پروتئین ارائه نموده است. درصد چربی خام در سیلوها، دپو بدون پوشش پلاستیک و دپو با پوشش پلاستیک در اوایل دوره زیاد بود که پس از آن کاهش یافته و پس از 5 ماه ماندگاری دوباره افزایش یافته و به حداکثر 75/2 درصد در تیمار دپو با پوشش پلاستیک رسید. کودهای تازه گاوداری از نظر درصد پروتئین و چربی فقیرترین بودند. درصد فیبر در سیلوها پس از 3 ماه، در دپو بدون پوشش پلاستیک پس از 5 ماه و در دپو با پوشش پلاستیک و بشکه‌ها پس از 1 ماه ماندگاری به حداقل رسید.

در سیلوها، دپو با پوشش پلاستیک و دپو بدون پوشش پلاستیک پارامترهای pH سطح و عمق برعکس سایر پارامترها در ابتدای دوره 5/7-1/7 بود که پس از 4 ماه ماندگاری به مقادیر 4/8-8/7 رسید و pH گاوداری اغلب بیشتر از سایر تیمار بود. میزان ردوکس 48- تا 109- میلی‌ولت در گاوداری اندازه‌گیری شد و این میزان در سیلوها، دپو بدون پوشش پلاستیک، دپو با پوشش پلاستیک و بشکه‌ها بترتیب 84- تا 12-، 62- تا 22- ، 86- تا 30- و 65- تا 21- میلی‌ولت متغیر بود که مقادیر حداقل در اوایل دوره و مقادیر حداکثر در تیمار یک و دو پس از 4 ماه، در تیمار سه پس از 3 ماه و در تیمار چهار پس از 5 ماه ماندگاری بدست آمد. بنابراین، با توجه به دامنه و روند تغییرات پارامترهای اندازه‌گیری شده در تیمارهای مختلف، از جمله پروتئین و چربی، دپو با پوشش پلاستیک قادر است در عرض مدت 6-4 ماه ماندگاری، بهترین شرایط را جهت پوسیدگی کود آلی مورد استفاده در آبزی پروری فراهم نماید.

ردوکس عمق

(میلی‌ولت)

ردوکس سطح (میلی‌ولت)

pH عمق

pH سطح

دمای عمق (درجه)

دمای سطح (درجه)

تیمارها

a000/54-

bc292/54-

a825/7

b716/7

b458/318

a604/21

سیلوها (یک)

b667/41-

c125/48-

b635/7

b722/7

b167/34

a125/22

دپوهای بدون پوشش پلاستیک (دو)

a125/61-

b375/61-

a860/7

b905/7

a875/43

a583/24

دپوهای با پوشش پلاستیک (سه)

c375/33-

c417/45-

b524/7

b722/7

c917/12

b250/13

بشکه‌ها (چهار)

--

d500/30-

--

c393/7

--

b750/12

لوله‌ها (پنج)

--

a952/78-

--

a360/8

--

b905/13

گاوداری (شش)

**

**

**

**

**

**

اثر تیمار

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج