یک شنبه 27 مهر 1393

پایش ذخایر کفزیان آبهای استان هرمزگان به روش مساحت جاروب شده

این گزارش نتیجه پژوهشی است که در آذر ماه 1380 به منظور برآورد ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده، در محدوده عمقی 10 تا 50 متر آبهای استان هرمزگان در خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است. مبنای آماری این بررسی، روش اشکوب‌بندی شده تصادفی بوده و طی آن از 90 ایستگاه نمونه‌برداری شده است.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2793 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

05-0710343000-80

رضا دهقانی

با همکاری:

تورج ولی نسب ـ عیسی کمالی ـ سیامک بهزادی

محمد درویشی ـ هدایت اسدی ـ حسن اکبری

1381-1380

پایش ذخایر کفزیان آبهای استان هرمزگان
به روش مساحت جاروب شده

استان هرمزگان ـ بندرعباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

بخش مدیریت ذخایر

پاییز 1383

چکیده

این گزارش نتیجه پژوهشی است که در آذر ماه 1380 به منظور برآورد ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده، در محدوده عمقی 10 تا 50 متر آبهای استان هرمزگان در خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است. مبنای آماری این بررسی، روش اشکوب‌بندی شده تصادفی بوده و طی آن از 90 ایستگاه نمونه‌برداری شده است.

در پژوهش حاضر 110 گونه یا گروه آبزی شناسایی ومیزان تراکم و بیوماس آنها برآورد شد که از بین آنها سپرماهیان، عروس ماهی منقوط، حسون، گیش ماهیان (مجموع گونه‌های شناسایی نشده)، سنگسر معمولی، گوازیم دُم‌رشته‌ای (دم ریش) و یال اسبی بترتیب با 3/21، 9، 7، 85/6، 7/6، 1/4 و 65/3 درصد از کل بیوماس برآورد شده، بیشترین بیوماس را بخود اختصاص داده بودند.

در بین اشکوب‌های هفت گانه بیشترین تراکم (صید بر واحد سطح)، کفزیان تجاری معادل 6/9 تُن در یک مایل مربع، در اشکوب K (سیریک تا جاسک) و کمترین تراکم آنها معادل 4/3 و 2/3 تن در هر مایل مربع، بترتیب در اشکوب‌های I (جنوب جزیره قشم) و L (جاسک تا میدانی) بدست آمد. کمینه و بیشینه تراکم کفزیان نیمه‌تجاری بترتیب در حدود 3/1 تن بر مایل مربع در اشکوب J (بندرعباس تا سیریک) و 2/2 تن بر مایل مربع در اشکوب K (سیریک تا جاسک) بدست آمد. مقادیر متناظر برای کفزیان غیرتجاری بترتیب معادل 46/1 تن بر مایل مربع در اشکوب G (جزیره هندورابی تا حسینه) و 3/9 تن بر مایل مربع در اشکوب F (نایبند تا جزیره هندورابی) محاسبه شد.

میزان بیوماس نسبی کفزیان تجاری، نیمه‌تجاری و غیرتجاری بترتیب برابر 4/48، 3/15 و9/27 درصد از کل بیوماس و میانگین بیوماس کل آبزیان صید شده به روش مساحت جاروب شده در اعماق 10 تا 50 متر استان هرمزگان حدود 56000 تن برآورد شد.

میزان صید بر واحد تلاش، میزان صید بر واحد سطح و بیوماس کفزیان تجاری، نیمه‌تجاری و غیرتجاری و همچنین 110 گونه و گروه آبزی مورد بررسی در لایه‌های عمقی سه‌گانه 10 تا 50 متر و اشکوب‌های هفت گانه در طول نوار ساحلی برآورد و نتایج آن ارائه گردیده است.

نمودارهای توزیع فراوانی طولی سنگسر معمولی، عروس ماهی منقوط، گوازیم دم‌رشته‌ای، سرخو معمولی، گربه‌ماهی بزرگ، هامور معمولی، حلواسفید، شوریده، کوسه چانه سفید و میش ماهی ترسیم و ارائه شده است.

جدول 10: مقایسه CPUA پنج اشکوب غربی استان هرمزگان با مقادیر متناظر در پاییز 1373

اشکوب

CPUA (kg / nm2)

پاییز 1373

پاییز 1380

F

G

H

I

J

6/7.878

7.884

7/15.948

6.047

6/8.434

17.281

12.139

9.141

7.654

8.006

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج