یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی عوامل محیطی مؤثر در سیست‌زایی آرتیما در استخرهای پرورشی

این طرح در شش استخر (3/0 هکتاری) و دو استخر (7/0 هکتاری) در منطقه فسندوز شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی، پــــروژه پرورش آرتمیا با استفاده از دو ســـــویه موجود آرتمیا (دو جنسی و بکرزا) که ساکن دریاچه و آبگیرهای شور موجود در اطراف دریاچه ارومیه هستند با استفاده از آبهای شور زیر زمینی موجود منطقه، به اجرا در آمده است.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2816 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز تحقیقات شیلاتی آرتیما

04-0710357000-80

رضا احمدی

با همکاری:

لطیف اسماعیلی ـ محمود حافظیه ـ امیر شعاع حسنی ـ محمدحسین پوررضا

رضاقلی حسین‌پور ـ رضا ابراهیمی خضرآباد ـ نعمت پیکران مانا

1382-1381

بررسی عوامل محیطی مؤثر در سیست‌زایی آرتیما
در استخرهای پرورشی

مجتمع پرورش ماهیان گرمآبی فسندوز ـ میاندوآب

مرکز تحقیقات شیلاتی آرتمیا

تابستان 1382

چکیده

این طرح در شش استخر (3/0 هکتاری) و دو استخر (7/0 هکتاری) در منطقه فسندوز شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی، پــــروژه پرورش آرتمیا با استفاده از دو ســـــویه موجود آرتمیا (دو جنسی و بکرزا) که ساکن دریاچه و آبگیرهای شور موجود در اطراف دریاچه ارومیه هستند با استفاده از آبهای شور زیر زمینی موجود منطقه، به اجرا در آمده است.

سیستم پرورشی مورد استفاده در این پروژه (سیستم پرورش نیمه متراکم آرتمیا در استخرهای کوددهی شده) بود که در سال 1966 توسط پروفسور سارجلوس و دکتر ویم تاکرت طراحی شده است.

هدف از این پروژه، مطالعه در خصوص شرایط سیست زائی این سویه‌ها و یافتن تفاوتهای موجود در تولید مثل این سویه‌ها بوده و برای یافتن تفاوت‌های مزبور طی دوره آزمایش، میزان سیست و بیومس تولیدی روزانه هر سویه در استخرهای پرورشی با روش آنالیز واریانس مورد بررسی آماری قرار گرفته و نتایج ذیل بدست آمد:

1. در میان عوامل محیطی قابل دستکاری در استخرها مشخص گردیده که مقدار تولید سیست درpH بالاتر از 3/7 بیشتر از مقدار تولید آن در pH پائین تر است (Sig =0.002) همچنین مقدار تولید سیست در شوریهای پائین بیشتر از تولید آن در شوریهای بالاتر از ppt 165 بوده است (Sig =0.048 )

2. سویه پارتنوژنتیک آرتمیا اورمیانا که بطور طبیعی ساکن آبگیرهای شور و تغییر پذیر کناره دریاچه ارومیه است دارای قابلیت بهتری برای تولید سیست بوده بطوریکه این نژاد قادر به تولید سالانه بیش از 100 کیلوگرم بر هر هکتار سیست خشک می‌باشد و نسبت به سویه دو جنسی آرتمیا در طی دوره آزمایش سیست بیشتری تولید کرده است
(Sig = 0.000).

3. سویه دو جنسی آرتمیای ساکن دریاچه ارومیه در شوریهای پائین (ppt 120 ـ 80) قابلیت بیشتری برای ناپلی زائی و تولید بیومس داشته و فقط با اجرای روشهای کوددهی مناسب در استخرهای پرورشی قادر به تولید سالانه 10 ـ 8 تن بیومس در هر هکتار می‌باشد.

کل حقوق

هزینه حقوق سالانه

حقوق ماهانه

مدت همکاری

تعداد

شرح هزینه‌ها

30000

24000

2000

12 ماه

1 نفر

مدیر اجرائی و حسابرسی و مسئول فنی پروژه

20000

18000

100

12 ماه

1 نفر

سرکارگر و مسئول امور بهره‌برداری

20000

18000

1500

12 ماه

1 نفر

سر کارگر و مسئول امور پرورشی پروژه

40000

36000

1500

12 ماه

2

کارگر دائمی پروژه

20000

18000

1500

6 ماه

2

کارگر فصلی پروژه

130000

جمع کل هزینه‌های پرسنلی سالانه پروژه

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج