یک شنبه 27 مهر 1393

بیوتکنیک تشکیل گله مولد از مولدین طبیعی و بچه ماهیان پرورش یافته در کارگاه پرورش ماهی

با توجه به کاهش شدید ماهیان خاویاری بویژه در دریای خزر و توجه هرچه بیشتر به مسئله بازسازی آن و فقدان جوابگویی تکثیر طبیعی بدلیل کمبود تعداد مولد و نیز از بین رفتن جایگاههای تخمریزی طبیعی، از جمله راهکارهای موثر، بررسی حاضر در سه مرحله بشرح ذیل انجام گردید.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2817 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

23-0710113000-76

حسین پرندآور

با همکاری:

محمود بهمنی ـ کورش امینی ـ کورش حدادی مقدم ـ محمدرضا بهروز خوشقلب یعقوب وهابی ـ کامران عقیلی ـ ل.ف.لووف ـ و.ن.شفچنکو

1377-1376

بیوتکنیک تشکیل گله مولد از مولدین طبیعی و
بچه ماهیان پرورش یافته در کارگاه پرورش ماهی

استان گیلان ـ شهرستان رشت

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

بخش آبزی پروری

تابستان 1382

چکیده

با توجه به کاهش شدید ماهیان خاویاری بویژه در دریای خزر و توجه هرچه بیشتر به مسئله بازسازی آن و فقدان جوابگویی تکثیر طبیعی بدلیل کمبود تعداد مولد و نیز از بین رفتن جایگاههای تخمریزی طبیعی، از جمله راهکارهای موثر، بررسی حاضر در سه مرحله بشرح ذیل انجام گردید.

1- انتخاب مولد از ماهیان پرورش یافته در کارگاه

در بررسی بعمل آمده حاصل از بیومتری 663 عدد فیلماهی دو ساله پرورش یافته در مجتمع شهید بهشتی در کل تعداد 193 عدد در 3 کارگاه بعنوان گله مولد جداسازی و علامتگذاری گردیدند که تعداد 86 عدد در گروه اول با وزن متوسط 8/1705 گرم و مقدار متوسط 82/13=LX سانتیمتر و متوسط ضریب چاقی برابر 653/0 و میزان انتخاب، 97/12 درصد ماهیان بیومتری شده بود.

تعداد76 عدد در گروه دوم با وزن متوسط 7/2148 گرم و مقدار متوسط 62/15 LX= سانتیمتر و متوسط ضریب چاقی برابر 639/0 و میزان انتخاب، 46/11 درصد ماهیان بیومتری شده بود.

تعداد 31 عدد در گروه سوم با وزن متوسط 13/2216 گرم و مقدار متوسط 16/16 LX= سانتیمتر و متوسط ضریب چاقی برابر 642/0 و میزان انتخاب، 68/4 درصد ماهیان بیومتری شده بود.

با توجه به مقدار مذکور، گروه اول به عنوان گروه برگزیده و گروه دوم بعنوان گروه میانه و گروه سوم بعنوان گروه جایگزین انتخاب گردیدند.

2- تشکیل گله مولد از مولدین نسل طبیعی

در این مرحله، تعداد 12 عدد قره برون مولد ماده مورد بررسی مورد عمل جراحی به روش زنده قرار گرفتند که از آنها درمجموع، 43 کیلوگرم تخم استحصال گردید و همچنین از تعداد 3 عدد شیپ جراحی شده درمجموع 2/16 کیلوگرم تخم استحصال گردید.

3- تشکیل گله مولدین از لاروها و بچه ماهیان داخل ونیرو

در این مرحله، از لاروهای در مرحله ونیرو برای ماهیان ازون برون (وزن متوسط 138/0 گرم)، شیپ (وزن متوسط 279/0 گرم) و قره برون (155/0 گرم) و بچه فیلماهی با وزن متوسط 2/13 گرم استفاده گردید.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج