یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی امکان پرورش میگوی سفید هندی در استخرهای خاکی منطقه ساحلی استان مازندران (بهشهر)

بمنظور بررسی امکان پرورش میگوی سفید هندی در استخرهای خاکی منطقه ساحلی دریای خزر ، پرورش در دو دوره (79 و 80) در موقعیت جغرافیایی به طول N 00 ، 32 ،º 53 و عرض E 00 ، 40 ، 36 انجام شد.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2862 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

04-0710142000-79

حسینعلی خوشباور رستمی

با همکاری:

عباس متین فر _ داود کر _ سعید یلقی _ حسن نصراله زاده

عبداله سلیمانی رودی _ یوسف علومی _ مژگان روشن طبری

1380-1379

بررسی امکان پرورش میگوی سفید هندی در استخرهای خاکی منطقه ساحلی استان مازندران (بهشهر)

استان مازندران _ بهشهر

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش آبزی پروری

پاییز 1383

چکیده

بمنظور بررسی امکان پرورش میگوی سفید هندی در استخرهای خاکی منطقه ساحلی
دریای خزر ، پرورش در دو دوره (79 و 80) در موقعیت جغرافیایی به طول
N 00 ، 32 ،º 53 و عرض E 00 ، 40 ، 36 انجام شد.

برای پرورش در سال اول از دو استخر 6/0 و 2/1 هکتاری و در سال دوم از 6 باب استخر درمجموع به مساحت 4 هکتار با استفاده از آب خلیج گرگان انجام گردید. میزان رهاسازی پست لاروها در سال اول و دوم به ترتیب با تراکم 166 و 175 هزار در واحد هکتار بوده است. پست لاروها در داخل استخرها با استفاده از غذای کنسانتره ساخت داخل کشور ( کارخانه چینه ) تغذیه شدند. میزان غذادهی 2 الی 5 درصد وزن بدن بود. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیک هر 15 روز یکبار اندازه گیری گردیدند. زیست سنجی هر 7 الی 14 روز صورت گرفت.

میانگین وزن میگوها در سال اول در استخر 6/0 و 2/1 هکتاری بترتیب 2/20 و 16 گرم و در سال دوم در استخرهای 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 بترتیب 1/14 ، 2/13 ، 9/14 ، 1/15 ، 3/15 و 15 گرم در طول 119 الی 124 روز بوده است.

در سال اول متوسط رشد روزانه و ماهانه در استخر 6/0 هکتاری بترتیب 168/0 و 04/5 و در استخر 2/1 هکتاری بترتیب 134/0 ، 03/4 گرم بود . میزان برداشت در سال اول 1114 کیلوگرم در هکتار بوده است.

در سال دوم میزان متوسط رشد روزانه در استخرهای 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 بترتیب 116/0 ، 106/0 ، 123/0 ، 123/0 ، 128/0 و 123/0 گرم و رشد متوسط ماهانه بترتیب 5/3 ، 19/3 ، 76/3 ، 71/3 ، 86/3 و 72/3 گرم می باشد. میزان برداشت در واحد هکتار برابر 1578 کیلوگرم بود.

ضریب تبدیل غذا در دو دوره پرورش به ترتیب 74/0 و 15/1 می باشد . عمده ترین دلیل پائین بودن این ضریب تبدیل و رشد سریع میگو به علت وجود موجودات زنده غذایی نظیر گاماروس در آب خلیج بوده است .

نتایج بدست آمده طی این بررسیها نشان می دهد که دهها هزار هکتار اراضی شور و بکر در منطقه بهشهر که قابلیت تامین آب از خلیج را دارا می باشد، برای یک دوره پرورش طی سال از 15 خرداد لغایت 15 مهر مناسب می باشد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج