یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی امکان پرورش جلبک قرمز گراسیلاریا (Gracilaria corticata) در حوضچه‌های فایبرگلاس

در این مطالعه که به منظور پرورش جلبک قرمز Gracilaria corticata در حوضچه‌های فایبرگلاس انجام شد. 3 تیمار با تراکم‌های 500، 1000 و 2000 گرم در متر مربع انتخاب و عملیات پرورش به مدت یک سال از تاریخ 1/10/80 لغایت 23/9/81 انجام شد. در این پروژه 9 حوضچه با ظرفیت 1000 لیتر انتخاب وگونة مورد نظر به صورت اتصال بر روی تور در چهار فصل سال پرورش داده شد. در طی دوره پرورش برخی از فاکتورهای محیطی مثل دما، pH و شوری به صورت روزانه ثبت و تعویض آب نیز به صورت یک روز در میان به میزان 40-30 درصد حجم آب انجام شد
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3104 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان

05-0710143000-81

حسن اکبری

با همکاری:

حجت اله فروغی‌فرد ـ اسماعیل تازیکه ـ شهره اشرف‌زاده

علی‌اکبر صالحی ـ محمدرضا حسینی

1381-1380

بررسی امکان پرورش جلبک قرمز گراسیلاریا

(Gracilaria corticata)
در حوضچه‌های فایبرگلاس

استان هرمزگان ـ بندرعباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان

بخش آبزی پروری

پاییز 1383

چکیده:

در این مطالعه که به منظور پرورش جلبک قرمز Gracilaria corticata در حوضچه‌های فایبرگلاس انجام شد. 3 تیمار با تراکم‌های 500، 1000 و 2000 گرم در متر مربع انتخاب و عملیات پرورش به مدت یک سال از تاریخ 1/10/80 لغایت 23/9/81 انجام شد. در این پروژه 9 حوضچه با ظرفیت 1000 لیتر انتخاب وگونة مورد نظر به صورت اتصال بر روی تور در چهار فصل سال پرورش داده شد. در طی دوره پرورش برخی از فاکتورهای محیطی مثل دما، pH و شوری به صورت روزانه ثبت و تعویض آب نیز به صورت یک روز در میان به میزان 40-30 درصد حجم آب انجام شد. علاوه بر عملیات فوق، غذا دهی با استفاده از کود اوره به مقدار 3/0 گرم در متر مکعب انجام و عملیات زیست سنجی نیز به فواصل هر هفت روز یک بار صورت گرفت. در طی دورة پرورش مقادیر pH و شوری با توجه به تعویض همزمان آب حوضچه‌ها تغییرات زیادی را نشان نداد. به شکلی که شوری از 40-36 قسمت در هزار و pH نیز از 05/0 ± 04/8 تا 06/0 ± 84/8 در نوسان بود. در مدت انجام این طرح، دما با توجه به شرایط آب و هوایی در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری جنوب ایران بخصوص استان هرمزگان (بندرعباس) تغییرات خاصی را نشان داد، به شکلی که در فصل زمستان حداقل دما 15 و حداکثر آن 30 درجه سانتیگراد، در فصل بهار حداقل دما 23 و حداکثر آن 32 درجه سانتیگراد، در فصل تابستان حداقل دما 31 و حداکثر آن 35 درجه سانتیگراد و در فصل پاییز حداقل دما 23 و حداکثر آن 30 درجه سانتیگراد ثبت شد. بعد از هر دوره پرورش میانگین درصد رشد روزانه و تولید خالص (وزن تر) محاسبه و براساس شرایط محیطی بخصوص دما، مقادیر مختلفی از رشد روزانه و تولید خالص در هر فصل بدست آمد. در این بررسی بیشترین درصد رشد روزانه و تولید خالص در فصل بهار و پاییز با اپتیمم دمای 28 درجه سانتیگراد به تــرتیب با مقــادیر 31/0 ± 74/3 درصد، 4/5 ± 3/38 (گــرم وزن تر در روز در متر مربــع) بــرای فصل بهـار و 04/0± 11/3 و61/0± 9/26 (گرم وزن تر در روز در متر مربع) برای فصل پاییز بدست آمد. در میان تیمارهای مورد بررسی تیمار 500 گرم، درصد رشد روزانه و تولید خالص بالاتری را نسبت به دیگر تیمارها در تمام فصول مورد بررسی بخصوص فصلهای بهار و پاییز داشته و با آنها اختلاف معنی‌داری را نشان داد (05/0 P<). با توجه به یکسان بودن شرایط برای تیمارهای مورد بررسی در هر فصل، شرایط محیطی، غذایی و مکانی برای تیمار 500 گرم در متر مربع مناسبت‌تر بوده و این تیمار در هر چهار فصل سال مقادیر بالاتری از درصد رشد روزانه و تولید خالص را نشان داد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج