یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی امکان تکثیر صافی ماهی گونه Siganus sutor و پرورش لارو تا مرحله انگشت قد

امکان تکثیر ماهی صافی گونه Siganus sutor با استفاده از هورمونهای LHRHa2 و HCG طی سالهای 82 و 83 بررسی گردید. در سال 82، 18 عدد ماهی نر و ماده جدا گردیده که بنظر می‌رسید قابلیت تکثیر را دارند جدا گردیده و به‌ آنها هورمونهای HCG و LHRHa2 تزریق گردید. این عملیات در سال 83 نیز تکرار گردید که با توجه به نتایج سال قبل، عملیات تزریق در سال 83 در اردیبهشت ماه انجام و به 13 عدد ماهی هورمون تزریق گردید.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2744 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

07-0710143000-81

حجت اله فروغی فرد

با همکاری:

غلامعباس زرشناس ـ حسن اکبری ـ اسماعیل تازیکه

بهروز قره‌وی ـ جلیل معاضدی ـ شیوا آقاجری

1383

بررسی امکان تکثیر صافی ماهی گونه Siganus sutor و پرورش لارو تا مرحله انگشت قد

استان هرمزگان ـ بندرعباس

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

بخش تکثیر و پرورش

پاییز 1383

چکیده

امکان تکثیر ماهی صافی گونه Siganus sutor با استفاده از هورمونهای LHRHa2 و HCG طی سالهای 82 و 83 بررسی گردید. در سال 82، 18 عدد ماهی نر و ماده جدا گردیده که بنظر می‌رسید قابلیت تکثیر را دارند جدا گردیده و به‌ آنها هورمونهای HCG و LHRHa2 تزریق گردید. این عملیات در سال 83 نیز تکرار گردید که با توجه به نتایج سال قبل، عملیات تزریق در سال 83 در اردیبهشت ماه انجام و به 13 عدد ماهی هورمون تزریق گردید.

به منظور آمادگی برای تغذیه لاروها، عملیاتی جهت تکثیر و پرورش فیتوپلانکتونهای کلرلا- ایزوکرایسیس و تتراسالمیس و همچنین پرورش روتیفر انجام گرفت.

هیچکدام از ماهیان در سال 82 به تزریقات پاسخ مثبت ندادند. در سال 83، 4 عدد ماهی نر و 2 عدد ماهی ماده به تزریق هورمون پاسخ مثبت داده و تخم‌ریزی نمودند و تعداد کل تخمهای حاصله از این ماهیان 1404000 عدد بود. درصد هچ در یک مورد 98 درصد و در مورد دیگر 99 درصد بوده و در مجموع، تعداد 1382130 عدد لارو حاصل گردید. لاروها تا روز چهارم زنده مانده و از روز سوم به بعد به علت فقدان غذا، تلفات شدید در آنها دیده شد و در روز چهارم همگی‌ آنها تلف شدند. نتایج حاصله نشان داد که در صورت تهیه امکانات مناسب و رفع موانع، تـکثیر ماهی صافی گونه S. sutor امکان پذیر می‌باشد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج