یک شنبه 27 مهر 1393

تهیه آیزین گلاس از کیسه شنای ماهیان خاویاری

آیزین‌ گلاس‌[1] یک‌ کلاژن‌ از نوع‌ پروتئین‌ خالص‌ بوده‌ و در این‌ طرح‌ تحقیقاتی‌ آیزین‌ گلاس‌ از کیسه‌ شنای‌ ماهیان‌خاویاری‌ از جمله‌ ازون‌ برون2، تاسماهی3‌ و فیل‌ ماهی‌4 تهیه‌ گردیده‌ که‌ این‌ فرآورده‌ دارای‌ مصارف‌ صنعتی‌ مختلف‌ از جمله‌ مورد استفاده‌ در صنایع‌ نوشابه‌ سازی‌، چینی‌ سازی‌ و غیره‌ می‌باشد.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3287 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری شهید دادمان

06-0710413000-78

انوشه کوچکیان

با همکاری:

قربان زارع گشتی ـ علیرضا شناور

ایوب یوسفی ـ مینا سیف زاده

1378

تهیه آیزین گلاس از کیسه شنای
ماهیان خاویاری

استان گیلان ـ رشت

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری شهید دادمان

فرآوری آبزیان

پاییز 1383

چکیده‌

آیزین‌ گلاس‌[1] یک‌ کلاژن‌ از نوع‌ پروتئین‌ خالص‌ بوده‌ و در این‌ طرح‌ تحقیقاتی‌ آیزین‌ گلاس‌ از کیسه‌ شنای‌ ماهیان‌خاویاری‌ از جمله‌ ازون‌ برون2، تاسماهی3‌ و فیل‌ ماهی‌4 تهیه‌ گردیده‌ که‌ این‌ فرآورده‌ دارای‌ مصارف‌ صنعتی‌ مختلف‌ از جمله‌ مورد استفاده‌ در صنایع‌ نوشابه‌ سازی‌، چینی‌ سازی‌ و غیره‌ می‌باشد. متوسط وزن‌ ماهی‌ ازون‌ برون‌8 کیلوگرم‌ ، تاس‌ ماهی‌ 20 کیلوگرم‌ و فیل‌ ماهی‌ 70 کیلوگرم‌ بوده‌ و متوسط وزن‌ کیسه‌ شنای‌ ماهی‌ ازون‌ برون‌
5/63 گرم‌ (79/0 درصد)، تاسماهی‌5/122 گرم‌ (61/0 درصد) و فیل‌ ماهی‌7/267 گرم‌ (38/0 درصد) می‌باشد. کیسه ‌شنا پس‌ از جدا شدن‌ از بقیه‌ امعاء و احشاء به‌ صورت‌ تازه‌ مورد آزمایش‌ شیمیایی‌ قرار گرفت‌ که‌ بطور میانگین ‌دارای‌ 65 درصد رطوبت‌، 32 درصد پروتئین، 5/2 درصد چربی‌ و 5/0 درصد خاکستر می‌باشد. در این‌ پروژه‌ کیسه‌های‌ شنا پس‌ از عمل‌ آوری‌ و خشک‌ شدن‌ تبدیل‌ به‌ ورقه‌های‌ نازک‌ آیزین‌ گلاس‌ می‌گردد. شایان ذکر است ‌آیزین‌ گلاس‌ به‌ اشکال‌ ورقه‌ای‌، رشته‌ای‌ و پودر تهیه‌ می‌گردد. در آزمایشات‌ شیمیایی‌ انجام‌ گرفته‌ مشخص‌ گردید که‌ آیزین‌ گلاس‌ دارای‌ 2/11 درصد رطوبت‌ و 5/82 درصد پروتئین‌، 6/5 درصد چربی‌ و 7/0 درصد خاکستر می‌باشد . راندمان‌ تولید آیزین‌ گلاس‌ از کیسه‌ شنا 20 - 15 درصد وزن‌ کیسه‌ شنای‌ تازه‌ است


گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج