یک شنبه 27 مهر 1393

تاثیر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا با ویتامین C بر روی درصد بازماندگی پست لارو میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus)

استفاده ازغذای زنده درپرورش لارو آبزیان مختلف بارژیم غذایی آنها بیشتر تناسب دارد. باتکنیک غنی سازی می توان میزان برخی ازموادغذایی ضروری،ویتامین هاوغیره را درغذای زنده افزایش دادکه دربهبودکیفیت لارومصرف کننده حائز اهمیت است.اسیدآسکوربیک(AA) یک ماده غذایی ضروری درغذای زنده آبزیان است.
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2990 مرتبه | 0 نظر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

مؤسسه تحقیقات شیلات ایران ـ مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا _ پژوهشکده میگوی کشور

03-0710457000-81

بیژن مصطفی زاده

با همکاری:

عقیل دشتیانه نسب _ مهدی فقیه _ سیاوش گنجی

1383-1382

تاثیر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا با ویتامین C
بر روی درصد بازماندگی پست لارو میگوی
ببری سبز (Penaeus semisulcatus)

آذربایجان غربی

مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا _ پژوهشکده میگوی کشور

بخش تکثیر و پرورش

پاییز 1383

چکیده

استفاده ازغذای زنده درپرورش لارو آبزیان مختلف بارژیم غذایی آنها بیشتر تناسب دارد. باتکنیک غنی سازی می توان میزان برخی ازموادغذایی ضروری،ویتامین هاوغیره را درغذای زنده افزایش دادکه دربهبودکیفیت لارومصرف کننده حائز اهمیت است.اسیدآسکوربیک(AA) یک ماده غذایی ضروری درغذای زنده آبزیان است.

طی عمل انکوباسیون سیست، فرم پایدار ویتامین C تحت عنوان اسیدآسکوربیک
2 _سولفات (AAS)، به اسیدآسکوربیک (AA) که یک فرم ازماده با پایداری کمتراست تبدیل می شود . به دلیل سنتز نشدن ویتامین C به میزان لازم در میگو ، نیازمند تأمین از طریق جیره غذایی می باشدکه از طریق ناپلیوس آرتمیا بطور مستقیم در دسترس لارومیگو قرار
می گیرد که ازتکنیک غنی سازی جهت بهینه کردن وضعیت ویتامین C در ناپلیوس آرتمیا استفاده می شود.به این منظور از پیشتازاین ماده به نام پالمیتات آسکوربیل (AP)که محلول درچربی است ودربدن لارو مصرف کننده به اسیدآسکوربیک (AA)تبدیل می شود استفاده
می گردد.

دراین مطالعه، آثار ناپلیوس آرتمیا ارومیانای غنی شده با ویتامین C در چهار تیمار غذایی با عنوان ناپلی شاهد ، ناپلی غنی شده با صفردرصد(جهت کنترل امولسیون حلالICSE )، 10% و 20% از مکمل AP درتغذیه پست لارو میگوی ببری سبزازمرحله PL1 تا PL14 بررسی می شود تا با مقایسه میزان بازماندگی درپست لاروها،بتوان به بهترین درصدغنی شدگی درناپلیوس آرتمیاونقش آن دربقاء وافزایش مقاومت پست لارو دربرابرعوامل تاثیرگذارواسترس زا پی برد.نتایج توسط تست آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن با نرم افزارSPSS ، موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت.ناپلیوس شاهد وصفردرصدغنی شده، بعنوان غذای مرحله پست لارومیگوهیچ اثری برافزایش بازماندگی ندارد درحالیکه درمورد ناپلیوس غنی شده با 10% و20% این نتیجه برعکس است.بیشترین میزان درصدبازماندگی مربوط به پست لاروهای مربوط به روزهای7-5 پرورشی، تغذیه شده با ناپلیوس 20%غنی شده است.این امر بیانگراینست که هراندازه درصدغنی شدگی در ناپلیوس افزایش یابد، افزایش بازماندگی پست لارو میگو بیشتر است.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج