چهارشنبه 29 بهمن 1393

بررسی امکان پرورش بچه ماهی سی باس آسیاییAsian Sea bass, lates calcarifer در استخر های خاکی مزارع پرورش ماهی منطقه گواتر

شماره مصوب: 92119 -12- 78-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : سعید حاجی رضایی سال شروع : 92/1/1 سال خاتمه:93/7/15
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 5237 مرتبه | 0 نظر

اهمیت ، ضرورت ، اهداف و روش تحقیق :

با توجه به نیاز روزافزون جمعیت جهان به پروتئین حیوانی، گوشت ماهی بعنوان یکی ازمنابع پروتئینی با کیفیت شناخته می شود. هرساله صنعت پرورش آبزیان اعم از میگو و ماهی با ایجاد شغل های موقت و دائم بعنوان یکی از با اهمیت ترین صنایع اشتغال زا مطرح بوده است و تاثیر مهمی بر افزایش صادرات غیر نفتی، محرومیت زدایی و درآمدزایی داشته است. با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه شیلات درزمینه ایجاد تنوع گونه ای و کشت وپرورش آبزیان و درراستای توسعه پایدار صنعت آبزی پروری در استان ، ضرورت عدم اتکا به پرورش یک گونه خاص را ایجاب می کند.

سی بس آسیایی در زمره ماهیان مهم پرورشی در کشورهای آسیای جنوب شرقی بوده و علاوه بر این، جزء ماهیان خلیج فارس و دریایی عمان بخصوص سواحل جنوب شرقی ایران نیز می باشد. این ماهی رشد سریعی داشته و سازگاری بسیار مطلوبی با تغییرات وسیع دمائی و شوری دارد. باتوجه به اهمیت تجاری ماهی سی بس آسیایی، جا دارد که امکان پرورش این گونه ارزشمند در ایران مورد توجه بیشتری قرار گیرد. لذا در این راستا طرح حاضر تحت عنوان بررسی امکان پرورش ماهی سی بس آسیایی در مزارع پرورش گواتر پیشنهاد می شود. ورود ماهی سی بس آسیایی به عنوان یک گونه تجاری در سیستم پرورش می تواند به رونق صنعت آبزی پروری استان و کل کشور کمک قابل ملاحضه ای کند.

نتایج :

نتایج این تحقیق نشان داد که ماهی سی بس آسیایی در استخرهای خاکی با آب شور دریا رشد و درصد بازماندگی مناسبی داشته به طوریکه بچه ماهیان 5/1±05/11 گرمی در مدت 6 ماه به اندازه بازاری می رسند. داده های میانگین ضریب تبدیل غذایی ماهانه نشان می دهد که این شاخص در ماه های گرم سال در حد قابل قبول بوده ولی در ماه های سرد سال این شاخص به صورت نامطلوب افزایش می یابد. بنابراین پرورش ماهیان سی بس با غذای فرموله قزل آلا در منطقه گواتر تنها در نیمه اول سال تا مهر ماه داری توجیه اقتصادی می باشد. در مجموع می توان بیان کرد که پتانسیل تولید تجاری ماهی سی بس آسیایی در مزارع خاکی آب شور وجود دارد. علاوه بر این با سورت بندی مناسب و تهیه غذای مخصوص این گونه می توان تولید در واحد سطح را به طور معنی داری افزایش داد.

دستورالعمل فنی و توصیه ترویجی :

1- با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق پیشنهاد می شود، پرورش ماهی سی بس آسیایی در استخر های خاکی و با استفاده از آب دریا به طور گسترده در مناطق جنوبی کشور اجرا شود

2- جهت افزایش تولید در واحد سطح و نیز بهینه کردن پرورش به لحاظ اقتصادی پیشنهاد می شود برخی تدابیر مدیریتی و تغذیه ای شامل سورتبندی های منظم (جهت جلوگیری از تلفات ناشی از همنوع خواری) و استفاده از غذای تجاری مخصوص سی بس مانند پلت های اکسترود اتخاد گردد.

3- به دلیل تاثیر منفی کاهش دما بر ضریب تبدیل غذایی سی بس آسیایی، بهتر است پرورش این گونه در منطقه گواتر بیشتر در نیمه اول سال انجام شود.

4- ضروری است که دوره های آموزشی لازم جهت آموزش پرورش ماهی سی بس آسیایی برای پرورش دهندگان ماهی کشور در نظر گرفته شود.

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی :

در کلیه سواحل جنوبی در استخر خاکی امکان پرورش آن می باشد

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج