چهارشنبه 29 بهمن 1393

امکان تولید تیلاپیای سیاه ابرنر تحت شرایط آب لب شور بافق(فاز اول: ماده سازی)

شماره مصوب: 89113-12-12-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان آب های شور داخلی بافق محل اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان آب های شور داخلی بافق مجری: احمد بیطرف سال شروع: 1390 سال خاتمه: 1392
وضعیت اجرا شده | پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2952 مرتبه | 0 نظر

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق: تیلاپیا با همه ویژگی های محصربفرش مانند رشد زیاد، هم‌آوری و قدرت تکثیر بالا، فاصله نسل کوتاه، هزینه پرورش پائین، گوشت سفید و خوش‌مزه، بازارپسندی، امکان فرآوری و تهیه فیله، گستردگی پرورش، مقاومت به شوری ، کمبود اکسیژن و شرایط سخت محیطی، و وجود سویه‌های گوناگون در صنعت آبزی‌پروری امروز جایگاه ویژه‌ای دارد. با این وجود، قدرت تکثیر زیاد و هماوری شدید و بلوغ زودرس در وزن پایین از جنبه های منفی پرورش این گونه بصورت جمعیت های دوجنسی است. امروزه برای حل این مشکل، از جمعیت های تک جنس نر (بخاطر رشد بیشتر) در سیستم های پرورشی استفاده می شود. به رغم تولید تک‌جنس 100 درصد نر با شیوه هورمونی در مرکز بافق، برای تولید انبوه و مطمین‌تر تک جنس نر که پاسخگوی دغده‌های زیست‌محیطی نیز باشد، می‌بایست تولید ابرنر در دستور کار قرار گیرد. گامه نخست در تولید ابرنر به شیوه هورمونی ماده‌سازی و انتخاب ماده‌های XY برای آمیزش با نرهای معمولی است که هدف اجرای پروژه کنونی است.

دستور العمل فنی و توصیه ترویجی: با توجه‌ به نتایج کسب‌شده امکان تولید ماده‌های XY برای آمیزش با نرهای معمولی وجود دارد که هدف اجرای پروژه کنونی برای بهره‌برداری در تولید ابرنر است.

ویزگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی: در مراکز تحقیقاتی و اصلاح نژاد آبزیان بویژه در مناطق مرکزی قابل انجام است که نتاج تمام نر XY حاصل از آن و یا والدین نر و ماده با ترکیب کروموزومی جنسی YY قابلیت ارائه به کارگاه‌های تکثیر و پرورش بخش خصوصی دارد.

گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج